İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

LİBERAL KAPİTALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

www.insanmedeniyeti.com

Prof. Atilla Yayla ülkemizdeki Liberal Düşünce’nin önemli savunucularındandır ve kendisini Liberal Kapitalizmi savunan yazılarıyla tanırız. 13 Temmuz 2012 günkü Zaman Gazetesi’nde “İnsan hayatının ekonomik veçhesi ve aydınlar” isimli makalesinde Bangladeşli, iktisatta Nobel kazanmış bir iktisat profesörü Muhammed Yunus’u konu etmiştir.

Continue reading

BİR HAYAT PARADİGMASI ÖRNEĞİ: KIZILDERİLİ REİSİNDEN ABD BAŞKANINA MEKTUP

       KİM DAHA VAHŞİ

www.insanmedeniyeti.com

1854 yılında ABD Başkanı Franklin Pierce yazdığı bir mektupla Amerika’ya gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak amacıyla Kızılderililerden toprak istemiş ve “bu isteği kabul edilecek olursa Kızılderililere rahatlıkla yaşayabilecekleri bir bölgenin ayrılacağını bildirmiştir.

Continue reading