İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

MARKSİZM VE İSLAM: HERKESİN İHTİYACI KADAR ALDIĞI veya İHTİYACINDAN FAZLASINI DAĞITTIĞI “PAZAR EKONOMİSİ” ÜTOPYA MI?

  Kapitalizm, sermaye sahibi bireyin menfaatlerini esas alırken, komünizm ise birey yerine toplumun çıkarlarını esas almaktadır. Aradaki gerçek fark budur.

Ha birey, ha toplum ne fark eder, her ikisi de neticede insan denebilir. Ancak Kapitalizm, sadece girişimci sermaye sahibi bireylerin güçlenmesini savunup, toplumun geri kalan büyük çoğunluğunun kaderini bunların insafına terk ederken, Komünizm de ayni şekilde toplumu düşünürken bireysel girişimlerin-insan dinamizminin önü kesmektedir. Hâlbuki bu iki kesim de birbirine feda edilemeyecek derecede önemli taraflardır.

 

İslam ise ekonomide insanların ihtiyacından fazlasını  toplumla paylaşılmasını ister ve fazla servet biriktirmeyi onaylamaz.  İnsan (kul) hakkı her şeyin üzerindedir, tam bir gelir adaletini savunur. Komünizm’de sermayedar yani patron devlettir, devlet ise partinin yönetimindedir. Kârın bir kısmını yatırıma ayırırken, çalışanlara da ihtiyacı kadar bir pay ayırır ve ihtiyacından fazla servet biriktirmeyi kesin olarak engeller. Marksizm insanların ekonomik paylaşım konularında İslam’a daha yakındır. İnsanlık tarihindeki kavganın temelinde mal-artı değer biriktirme olduğunu ve sonunda ideal düzenin, herkesin kendi ihtiyacı kadar alacağı bir düzen olduğunu söyler. İnsanların ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha hakça bir paylaşımı ana ilke almaları sebebiyle, her iki sistem birbirleriyle ekonomik konularda yakın anlayıştadırlar. Fark hedefe giden yöntemin seçimindedir. İslam insanların sömürülmesine, ezilmesine, haksız kazanca ve ihtiyaçtan fazlası bir biriktirmeye karşıdır. Kur’an’da bu konuda yüz civarında uyarı vardır. Kur’an’dan okuyalım:

 

“Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları zalimlere üstün kılalım” (Kasas:5)

 

Marks’ın burjuva-emperyalist-sömürü dediği konular İslam’da zalim ve zulüm olarak karşılık bulur. İslam fiili kötü görür, her burjuva kötüdür, sömürü yapar, diye bir kural yoktur.  Bu yüzden insanları zengin-fakir/işveren-işçi diye iki sınıfa ayırmaz. İnsanları fiillere göre İYİ-KÖTÜ ve ZALİM-MAZLUM diye ayırım yapar ve çatışmanın temelini salt iki insan sınıfı arasında görmeyip, kötü fiili ortaya çıkaran kötü zihniyetin temelindeki egoizmi kötü görür. İnsanı kötü fiile yönlendiren egoist hırsların üzerine dikkat çeker. Ekonomik konuda her iki sistemin ortak özelliği, zenginliğin belirli ellerde toplanmasına karşı olmaları ve gelir dağılımında adaleti savunmalarıdır. Ekonomide kazancın hakça paylaşımı, insanlığın ve çatışmaların temel sorunudur. İslam fıtrat dinidir, akılla çelişmez iddiasının en güzel bir örneği de budur. Ekonomik problemlerin çözümüne insanlık tarihinde kafa yoran herkesin nihaî çözümü, adaletli bir paylaşımdır. Beğeniriz beğenmeyiz, ancak Marks Batı dünyasında, sömürgeci zihniyete karşı, felsefe yapmaktan ileri gitmeyen bir çok düşünür arasında elle tutulur tek çözüm üretmiş kişidir. Marks uygulama farkı hariç, ekonomik sorunlara ve ekonomik sorunların kaynağı olan paylaşım konusuna, İslam’la benzer anlayışta çözümler önermiştir. Komünizm söylemde materyalist olmasına rağmen, ne gariptir ki, dini söylemlere taban tabana zıt bir çizgide olan, idealist geçinen Kapitalizm’dir. İslami düşüncenin tam zıddı nedir dense,  Kapitalizm denebilir. Sadece paylaşımda değil, üretim ve tüketim gibi her alanda İslam’la ters düşer.

 

Komünizm, aslında çok daha ileri giderek “Nefsi yok sayan veya öldürmeyi hedefleyen” bir tasavvufî ekole benzemektedir.Ne kadar çalışırsan çalış, başarılı olursan ol, ama “İHTİYACIN KADAR AL ve herkes insanca yaşayabilecek seviyede-bir lokma bir hırka misali-bir ev, bir araba ile yetin” der. Madde ve güçten yana değil, insandan ve haktan yanadır. Komünizm neticede Kapitalizm’in vahşiliğine karşı çıkarak, adaletsizce yapılan paylaşımı çözmek iddiasında olan bir sistem olup, aslında materyalist bir felsefeye-ateizme hiç de ihtiyacı yoktur. Bu yüzden pratikte ters uygulamaları bir yana, Marksizm gerçekte teoride, Kapitalizm’den çok daha insanca bir düşüncedir. Hatta ne kadar materyalist bir ideoloji olsa da dinlerin misyonunu taşımaktadır.

 

Benzer durum Doğu mistik düşüncelerinde de vardır. Bu yüzden son derece büyük olan Doğu toplumları-teolojik olarak ateist gibi olsalar da-kendi topraklarıyla yetinmiş, diğer ülkeler üzerinde fazlaca bir saldırgan tavırda olmamışlardır. Günümüzde de son derece güçlenmiş olsalar bile dünya barışını tehdit eden girişimlerden uzak durmaktadırlar. Çünkü felsefelerinin temeli “İnsanın arındırılması” üzerine kurulmuştur. Müslüman kesime Marksizm ve Komünizm denildiğinde hemen akla ateizm gelir ve gerisini düşünmezler. Ancak Marksizm’i iyi bilen ve eski Marksist düşünürümüz Üstad Cemil Meriç, “Marksizm’in metodolojisi aslında İslam’ın metodolojisidir“ der. İşte bu yüzden Pakistanlı ünlü İslam şairi Muhammed İkbal-belki biraz fazla abartmış olabilir-Marks’ın “Das Kapital” kitabını kutsal kitaba benzeterek “Cebrailsiz kitap” demiştir.  M. İkbal’i böyle söyleten geçen asırlarda zalimlere karşı çıkıp mazlumların, ezilenlerin haklarını din kaynaklı hareketler yerine Marks’ın savunmasıdır.

 

“Din halkın afyonudur” sözü de yanlış ve farklı yerlere çekilmektedir. Marks’ın bu sözüyle neyi kast ettiğini şöyle anlatır: “Dinsel sıkıntı, hem gerçek sıkıntıların bir dışavurumu hem de gerçek sıkıntılara karşı bir protestodur. Din, ruhsuz bir dünyanın ruhu olduğu gibi, ıstırap içindeki yaratığın feryadı ve kalpsiz bir dünyanın kalbidir. Din halkın afyonudur.”9Bu, “Din kurumu olmasa kapitalizmin para, kâr ve çıkar uğruna yönelttiği zulümlere karşı insanlar dayanacak gücü kendinde bulamazdı” ve “Burjuvazi dini şevki, tanrısal coşkunlukları, bencil hesapların buzlu sularında boğdu” der. Yani “Din hâkim güçlerin elinde insanları uysallaştırmak için kullanılmaktadır” demektedir. Marks diğer aydınlanmacı-rasyonalist yazarlar gibi dini tamamen dışlamaz ve ateist biri değildi. Ne yazıktır ki Marks, Alman düşünür Nietzsche gibi, din olarak, sömürgecilerle işbirliği içinde bir kilise dini gördüğünden, böyle bir din anlayışını tam benimsememiş olması ve afyon gibi kullanıldığını söylemesi gerçeğin tespitidir. Önceliği ekonomik sömürü olan Marksist düşünce, Lenin’in “Din Üzerine” isimli eserinde; “Din her insanın özelidir, devlet dinle ilgilenmemeli, dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalı, herkes dini savunmakta ve dinsiz olmakta özgür olmalı”10 demesine rağmen, ne yazık ki, uygulamada-hiç de ihtiyacı olmadığı halde-özellikle Stalin’le başlayan devlet eliyle katı bir materyalizm-ateist öğreti benimsemiştir. Hâlbuki gerçek afyon, malla mülkle insanı oyalayıp, insanı her türlü madde ile uyuşturup bağımlı kılan Kapitalist Kültür’dür.

 

Gelelim en önemli saptırılmış din anlayışına. Kapitalizmin dayandığı temellerden Protestanlık hakkında ünlü düşünür Eric From’un önceki bölümlerde verdiğimiz görüşlerine tekrar dönelim:

 

“Protestan Kalvinizm Mezhebinin kurucusu Jean Calvin için iki tür insan vardır; kurtarılmış olanlar ve ezeli lanetle cezalandırılmış olanlar. Bu yazgı insanlar daha doğmadan ve onların yaşamlarında şunları yapmaları ya da bunları yapmamalarıyla değiştirilmesine olanak olmaksızın tayin edildiğinden, insanlığın eşitliği temelde yadsınmıştır, insanlar eşit yaratılmamıştır. Bu ilke, aynı zamanda insanlar arasında dayanışma bulunmadığı anlamına da gelir. Çünkü insanlar arası dayanışmanın en güçlü temellerinden biri olan bir etmen yani insan yazgısının eşitliği etmeni, yadsınmıştır. Calvinciler, büyük bir saflıkla, seçilmişlerden olduklarını sandılar ve kendileri dışındakileri, Tanrının lânetlenmişlikle cezalandırdığı insanlar olarak gördüler. Bu inancın, ruhbilimsel olarak diğer insanlara karşı derin bir aşağılama ve nefret hatta, Tanrıya yüklediklerinin tıpatıp aynı bir nefret duygusu içerdiği açıktır”.

 

Bu ifadeler Protestan Calvin’in kendi uydurduğu yorumlar değildir. Hz. İsa’dan sonra Pavlus Hıristiyanlığının İncil’e eklediği saptırmalardır. Hz. İsa ve ilk Hıristiyanlar bırakın yoksulların lanetlenmiş olmalarını, yoksullukla övünür ve varlıklarını birbiriyle paylaşırlardı. Şimdi iyi düşünelim! Bu Kapitalizm’in dayandığı en önemli ilke olan böyle bir anlayışa karşı çıkan yoksullar, aslında kime karşı çıkmış oluyor? Tanrı’ya değil mi? Bu durumda ezilen insanlar için ateizmden başka bir yol var mıdır? Kimse boşuna Komünistler ateist diye kızmasın. Böyle bir din anlayışını sadece egoist olan zalimler benimser. Bu anlayışla, daha baştan haksızlığı Tanrı yapmış olmuyor mu, böylece haksızlık meşrulaştırılmış olmuyor mu?

 

Yaşadığı devirde sömürgecilerle birlikte hareket eden din adamları gören bir kişinin, böyle bir din anlayışını benimsemesi düşünülemez. Böylece dindarlar kılık, kıyafet ve sömürgeci derin güçlerle işbirliği içinde olan bazı tarikatlarla uyuşturulurken; gerçekte kendi inançlarına ait olan sömürüye, zulme karşı direnmeyi, özgürlük, bağımsızlık, insan hakları ve adaleti savunmayı ateistlere kaptırmış oldular. Maalesef Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta din anlayışı budur. Daha doğmadan seçilenler ve bir kenara itilenler var. Böyle bir anlayıştan nasıl adalet beklenir? Bu anlayışta dünyanın yoksul-güçsüz ülke ve insanlarını sömürmek için teşvik var, hiçbir engel yok. Hal böyle olunca, “Biz oralara medeniyet (!) götüren aydın ileri görüşlü insanlarız” diye bir de övünülür. Geriye bir tek İslam’ın aslı kalıyor. Tabi bu saptırmalardan O’da nasibini almış, bazı tarikatlar eliyle garibanların uyuşturulması sürmektedir. Ülkesine karşı derin sömürgecilerle işbirliği yapıp, halkı onlara karşı direnmekten alıkoymuş olanlar vardır. Bu gerçekleri bizlere Kur’an’dan bulup sunan İhsan Eliaçık’ın “SOSYAL İSLAM” çalışmalarına hak vermemek mümkün değildir. Tabiî at izi it izine karıştı. Bir zalime karşı çıkıyoruz derken, başka birinin maşası da olmamak gerek.

 

Marks ve Engels “Din Üzerine” isimli eserinde bunun farkına varmış ki, “Hıristiyanlığa katkı” bölümünde, ilk Hıristiyanlığın modern işçi sınıfı hareketiyle benzerlik olduğu, ilk Hıristiyanların Komünist(!) olduğunu belirtir. Güney Amerika ülkelerindeki kiliselerde gelişen “Kurtuluş Teolojisi” akımı bunun bir kanıtıdır. İslam’ın ilk döneminde sahabelerin birbirleriyle yardımlaşmasını-paylaşımı görseydi, aynı şeyi onlar içinde söyleyeceği muhtemeldir. Hıristiyanlığın ve İslam’ın özündeki paylaşımcılık, dayanışma ve zulme karşı dik duruş iyi anlaşılsaydı aralarında büyük bir dayanışma oluşurdu.

 

                   İlk Komünist bir  papaz mı?

 

Hepimiz Komünizm’in fikir babasının ve kurucusunun Karl Marks olduğunu sanırız. Oysa Marks’tan daha 3 asır önce 1500’lü yıllarda hem de Almanya’da gizli bir örgüt (Kardeşlik Andı) kurup ezilen köylüleri burjuvaya karşı örgütleyen Thomas Munzer (1490-1525) isimli bir Alman papaz vardı. Munzer, halkın ezilmesinin ve sömürülmesinin nedenini yöneticilerin ve aristokratların ahlaksızlığıyla açıklıyordu ve “İSA’NIN EŞİTLİKÇİ DÜZENİNİ” halk-köylü ayaklanmasıyla kurmak istiyordu. Çünkü köylüler, feodal toprak sahiplerinin elinde adeta bir köle gibiydiler. Bu önlenmezse, Hıristiyan sevgisinin ve kardeşliğinin gerçekleşmesi mümkün değildi. Mülkiyet eşitliğini öngören eşit yurttaşlardan oluşan “Sınıfsız Düzen” vaaz ediyordu. Çağdaşı Martin Luther’le burada ayrışıyordu. Luther Alman prensleri ve burjuvasıyla bir sorunu yoktu. Bu konuda Calvinle aynı görüşteydi. Onların derdi sadece Roma Katolik kilisesi ve Papa’yla idi. Aslında bunu isteyen burjuvaydı. Tıpkı İngiltere’deki ve Fransız ihtilalındaki gibi.  T. Munzer 1524 yılında 40 bin kişiden oluşan köylü birliklerinden bir ordu kurmuştu. Kurduğu hareket İsviçre’den Avusturya’ya kadar dalga dalga yayıldı. O günün şartlarında kendisinden daha donanımlı ve tecrübeli prenslerin ordusu karşısında başarılı olamadı.  Kendisi esir alındı sorgulamasında “İktidarın halka verilmesini ve malların herkesin ortak malı olacağı-Omnia sunt communia-bir düzen” için savaştığını söylemişti. 1525 yılında kaynağı İncil’e dayanan 12 maddeden oluşan bir Komünist Manifesto yayınlamıştı.11 Mars’ın ideolojisi, bu hareketin kendi zamanında ezilen sınıf olmasından dolayı, işçi sınıfına mal edilmesinden başka bir şey değildir. İlahi dinlerin aslı, diğer Doğu felsefik inançları gibi sadece bireysel-nefsi arınma ile ilgili değildir. Aynı zamanda, hak ve adalete dayanan bir sosyal bir sistemden kurulmasından yanadırlar. Zulme ve haksızlığa karşı çıkmayan ve onunla işbirliği eden bir din anlayışı aslından saptırılmış demektir. İşte bu yüzden, eğer Marksizm ile Müslümanlar arasında sömürüsüz bir dünya kurma konusunda bir çatışma varsa, bu ya Marksistlerin İslam’ı ya da Müslümanların Marksizm’i anlamasında bir sorun var demektir. Dinin iyi temsil edilmediği ve bu kadar derin ateizm körüklenmesi karşısında, insanların ateist olmasının fazla yadırganacak bir tarafı yok. Bunda dini gereğince temsil etmeyenlerin sorumluluğu büyüktür.

 

Maalesef dinlerin özünde olan bu hak, adalet, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri ilerleyen yıllarda materyalist ideoloji tarafından benimsenip kullanılması, Kapitalistlerin ekmeğine yağ sürmüş, bu ortak hedef birliği arasında bir dayanışmanın oluşmasına engel olmuştur. Zaten bu yüzden ateist Marksistler yüzünden Thomas Munzer’in adı Sosyalistlerin tarihinde fazlaca geçmez. Daha ilk çağlara kadar materyalist felsefeye katkı yapan düşünürlerden bahsedildiği halde, asıl Komünist teorisyen ve devrimci hareketi kuran ama dini temellere dayanan bu papazdan gereğince bahsedilmez. Bir dayanışmanın oluşmamasında diğer önemli bir sorun Marksizm, yine birçok ülkede din ve ırk sorunu olan gruplar tarafından istismar edilip kullanılmasıdır. Özellikle ülkemizde Marksizm daha çok burjuvazi ve bu tip çevrelerin ideolojisi olması sömürüye karşı Müslüman halktan ciddi bir taraftar bulamamıştır.

 

Maalesef geçmişte, halkı Müslüman olan ülkelerde Rus kontrolündeki Sovyetler Birliği, dini anlayıştan uzak, halkının inancına karşı olan Marksist geçinen dikta rejimleriyle işbirliği içinde olmuştur. Komünizm yıkılıp gözden düşmüş olsa da Kapitalizme alternatif bir sistem kuramasa da zulüm ve adaletsizlik devam ettiğinden, İslami anlayıştaki hareketler hâlâ hem Kapitalizmin aşırılıklarıyla hem de kendi ülkelerindeki dikta yönetimlerle mücadele etmektedirler. ABD ve Rusya dünyayı talan kavgasına düşmüşken, günümüzdeki eski sol tüfekler-Kapitalizm’in çıkarlarına ters düştüğünden-diktatör ilan edilen yönetimleri devirmek için, pembe devrimler aşkıyla, burjuvazi devrimcisi Soros’cu özgürlük ve demokrasi devrimleri peşinde koşarken, Kapitalizm karşısında yeni bir medeniyet anlayışı ortaya koyacak tek alternatif İslam kalmıştır. Kur’an’da 77 yerde tekrar edilen malından ihtiyacından fazlasını yoksullarla paylamak olan zekât ve infak, en büyük arınma ve temizlenme olarak yapılması emredilir.

 

Günümüzde devlet bu paylaşımın kurallarını oluşturarak, bu işi insanların insafına bırakmadan âdil bir gelir dağılımını oluşturabilir. İslam’da hayatın dinamizmi olarak “MADDİ KAZANÇ”tan daha öncelikli olan şey “İNSANLIĞA HİZMET VE İNSANI YAŞATMAK”, dayanışma ilkesini insana aşılamak işin temelidir. Bu yüzden “İnsan hakkı” Yaratan’ın affetmediği suçlardandır. Aslında iyi anlaşılabilirse “İnsanlığa hizmet ve insanı yaşatmak” ideali insanın en büyük dinamizmi, itici gücü, mutluluğudur. Bir insanı, bundan daha iyi çalışmaya, araştırıp geliştirmeye ve bir şeyler üretmeye motive edecek güç yoktur. Kâmil insandan da beklenen budur. Kendini insanlığa vakfetmek diğer adı da VAKIF MEDENİYETİ olan insan medeniyetinin ana fikri buradan kaynaklanır. İnsanın hayrına olacak bu işleri, egoist hayvanlar gibi, hırslarını tatmin etmek için yapmak insanlığa yakışmaz. İnsanı bütün hırslarından arındırmak ise tasavvufun işidir ve bu da kişisel tercih meselesidir. Bütün topluma dayatılamaz ve Komünizm gibi insanı malla ilgili hırslarından arındırmak, ciddi bir fikri alt yapı ve eğitim olmadan kanunla dayatılırsa, fıtrata ters olduğundan bir gün geri teper ve yürümez. Ancak topluma zorla dayatmadan gönüllü-bir lokma bir hırka misali-sadece zaruri ihtiyaçları kadar alınan ve fazlasının toplum yararına harcandığı vakıf-kooperatif çiftlikleri, işletmeleri, holdingleri kurulabilir ve bir Ebu Zer ideali yaşatılabilir ve kurulmalıdır da.

 

İslam’da bir çözüm, öncelikle eğitimle insanlara benimsetilir  ve gönüllü uygulamalara hazır hale getirilerek, gerekli toplumsal düzenlemelerle yürütülür. Komünizm’de ise kurduğu sistemle, bunu devlet eliyle zorla uygular. İslami esaslara duyarlı bir devletin de yapacağı, hem insanı helal kazanç denilen hakkaniyet ölçülerinde yetiştirmek-İnfak ve Birr’i hedefleyen bir insan yetişmek-hem de kazancı hakça bölüştürecek sosyal devlet uygulamalarıdır.  Kapitalizm halkı daha rahat soymak için devlete ve devlet müdahalesine her zaman karşı olmuştur. Komünizmde insanlar o kadar doğru, dürüst namuslu ve paylaşımcı olacak ki, insanlar arasında ezen ezilen sınıf ayırımı kalmayacak ve herkes görevini en mükemmel bir şekilde yaparak devlete ihtiyaç olmayacaktır. Sınıfsız ve devletsiz bir toplum kurmak ister. Buna kimin bir itirazı olabilir ki. Buna bir itirazımız yok ve aslında takdir edilecek bir anlayıştır. Ancak biraz fazla ütopik ve gerçekçi olmayan bir durumdur. Hak ve adaleti sağlayacak güçlü bir sosyal DEVLET BABA olmadan sınıfsız, sağlıklı bir toplum düzeninden söz etmek mümkün değildir.

 

Komünizm’in 70 yıllık uygulamasında da görüldü ki, devletsiz bu iş olmuyor. Devlet giderek zayıflamak yerine, gittikçe daha çok güçlendi. Her işi kendiliğinden doğru, hakkaniyetle yapacak, egonun tamamen yok edildiği, âdetâ melek gibi sufi insanlardan oluşacak bir toplum kurmak için “Demoklesin kılıcı”  gibi toplumun üzerinde düzen koruyucu bir devlet her zaman şarttır. Çünkü insan zaaf-nefs sahibidir. Belki bir gün toplumda suçlar azalır asker, polis, maliye gibi güçler çok azaltılabilir.  Ancak şeytanlar boş durmaz,  güçlü bir denetim şarttır. İslam’da özel mülkiyette komünizme göre katı bir sınırlama yoktur ve özel girişimcilik, açık pazar anlayışına karşı değildir. Bu durum, insandaki   girişimcilik ruhunu öldürmeyen, fıtrata daha uygun bir yöntemdir. Bugün gelişmiş Batı ülkelerinde hiçbir sınırlama olmadığı halde, insanların çoğu ev ve araba sahibi bile olmaktan vazgeçmiş durumdadır. Herkese yetecek kadar iş garantisi ve ev olunca, adamlar kazandığı parayı mal yığmak yerine, hedonizm pompalandığı için zevk ve sefasına göre harcamak istiyor. Anlatmak istediğimiz, düzen iyi kurulursa bu iş, insana dayatmadan keyfiyetine bırakmakla da-büyük ölçüde olacak-bir şeydir.

 

İslam’da “Mülk Allah’ındır, insan emanetçidir” buyruğundan  hareketle Osmanlı’da toprakların büyük bölümü kamu malı olup, ancak işlemek ve pazara sunmak özel girişimle olmakta ve gönüllü vakıflar aracılığıyla birikimin fazlası halk için harcanmaktaydı. Bu toprakların miras yolu ile babadan oğla devri de söz konusu olmadığından Osmanlı’da, Batı’da olduğu gibi zengin aristokrat ve burjuva sınıfı oluşmamıştır.12 Eğer mülkün sahibini yok ederseniz, mülkü sahipsiz bırakırsanız ve insanın da egoist olanı makbul derseniz, böyle insanlar mülkün tamamının sahibi olmak ister. Böylece asıl olan âdil bir gelir dağılımı, zora dayalı sermaye sahibi-sendikal mücadeleden ziyade, sosyal devlet uygulamalarıyla çözülmeye çalışılmıştır. Aşırı serveti sınırlamak için bugün de benzer şeyler yine uygulanabilir. İnsan girişimciliğinin önünü kesmemek için, ömrü boyunca bir insan çok başarılı işler yaparak meşru yoldan, bir takım sınırlamalar olmasına rağmen büyük bir servet biriktirebilir ama bunun mirasçılara intikali veraset vergileriyle veya başka sosyal devlet uygulamalarıyla sınırlandırılabilir. Aklın yolu birdir. Ortada hayatî sorun olduğunda, bazı kapitalist ülkelerde bile veraset vergileri %70-80’e kadar çıkabilmektedir. Ancak, yoksullara yardımı, ihtiyaç fazlasını dağıtmayı, Birr’i hedefleyen ve insan-kul hakkını gözeten bir dinin mensupları; ister işveren olsunlar, ister iktidar sahipleri olsunlar, eğer bir insana açlık sınırının altında bir ücreti reva görüyorlarsa, HESAP GÜNÜ KUL HAKKINDAN KENDİLERİNİ KURTARACAKLARINI SANMASINLAR.

 

Ücret, insanın en temel hakkı olan hayat hakkını belirleyen en önemli göstergedir ve bu önemli hak ekonomik piyasaların vicdanına ve rekabet ortamına terk edilemeyecek kadar önemli bir değerdir. Tabi şu yanlış anlaşılmamalı, ele geçen varlıkla-kârla üretimi arttırmak ve yeni yatırımlarla, insanlara yeni iş sahaları açmak da bu paylaşımın içine girer ve toplum yararına olan, alkışlanacak işlerdir. Yani toplumun seviyesine uygun ihtiyaçlarının üzerinde atıl servet yığmak yerine, insanlara iş kapısı açarak, aş vermek de aynı şekilde değerlidir. Böyle bir düzende çalışan da çalıştıran da değerlidir. Sosyal devlet insanlarına sağlık, eğitim, SGK gibi hizmetler için gelir ve servet üzerinden kademeli vergilendirme ile devlet ve kamu hakkı alarak hizmetlerini sürdürebilir. Ele geçen kâr sadece sermayenin kendi emeğinin ürünü değildir. Ele geçen kârda, çalışanın ve devletin de hakkı vardır. Bu parayı sermaye tek başına kazanmadı. Her faaliyetimiz, Kapitalizm’de olduğu gibi, sadece kendi egomuzun tatmini için kâr elde etmek değil, bu faaliyeti devlet ve toplum katkısıyla birlikte gerçekleştirdiğimizden, bu kazanç devlet ve toplum da hakkı vardır. Ancak bu hak, Kapitalizm’de olduğu gibi “Bu kazançtan size de bir pay düşer” mantığıyla, pazarın arz ve talebine terk edilemez. Devlet isterse, normal eğitim, adalet, savunma gibi kamu harcamaları için yapılandırdığı vergi sisteminden hariç, sosyal harcamalar adı altında varlık sahiplerinden zekat ve infak hakkı da alabilir. Danimarka “Sosyal Yardım Fonu” adı altında bunu yapmaktadır.

 

 Nerede hata yapıldı?

 

Gelelim tekrar Komünizme. Peki, mademki Komünist sistem bu kadar iyidir; o halde insanlar devrimle kurdukları komünizm’i neden yıktı? Neden kimse Komünist bir düzen arzu etmiyor? Haydi diyelim; kanlı devrim zor ama demokratik yollarla bile olsun, komünist partilere oy veren neden yok? Çünkü siz problemi salt ekonomik eşitsizliklere ve sınıf farklarına bağlarsanız, devrim yaparak burjuva rejimini yıkan işçi sınıfı, sömürüden kurtulup hakça pay alarak zenginleşip, kendisi burjuvalaştığı takdirde, ilk yapacağı iş bu rejimden kurtulmak olacaktır. Gerçekte, Sovyet Halkları komünist sistemle geri veya aç kaldıkları için kapitalist sisteme geri dönmediler. Sorumsuzca zevk ve sefa içinde yaşama aşkıyla yetiştirilmiş insanın, bunlara ulaşması için önce paraya ihtiyacı vardır. Bu parayı elde etmek için önce gönüllü olarak devrimi seve seve yapar. Ancak parayı bulduktan sonra da ilk yapacağı iş zevk-sefa içinde yaşamanın önündeki engelleri-Sovyetlerde olduğu gibi-kaldırmak olur.  Hele rakibiniz olan Kapitalistler kadar refah bir hayat sunamadıktan sonra olacağı budur. Bir de özgürlük ve demokrasi gibi her türlü problemi çözen sihirli bir değneğiniz de yoksa. İnsan robot değil ki, ver programı sesini çıkarmadan itaat etsin. Bülbülü altın kafese koyup beslemişler “Ah kırlarda dilediğim gibi bir uçabilsem” demiş.

 

Marks ideolojisini kurarken, malı bulan burjuva ile bulamayan işçi sınıfı ayırımından çok, asıl ayrımın bir fikre inanmakta olduğunu tam farkına varamamıştır.13 Yani bu ayrışma o andaki bir sorundan kaynaklanmakta olup, gerçek ideolojik temelli bir ayrışma değildir. Yani işçi sınıfı, burjuva sınıfından farklı olarak hakka ve hukuka inandıklarından dolayı ayrı bir sınıf oluşturmuş değildir. Burası işin gerçek kırılma noktasıdır. Ayni sorun aydınlanma devriminin de gerçek kırılma noktasıdır. Feodaliteye karşı isyan ederek krallıklara son verip, Kapitalist Cumhuriyet kuranlar da bu hatayı göremediler. Nasırına basılan her insan “Özgürlük-hak-hukuk” diye bağırıyor. Acaba bu insanlar, gerçekten hak ve hukuka inandıklarından mı baş kaldırıyor? Yoksa gerçekte işçi sınıfındaki gibi zayıf düşüp diğerleri gibi sömüremediklerinden mi güçlülere karşı çıkıyorlar? İşte her hareketin dikkat etmesi gereken asıl sorun budur. Çünkü bugünün mazlumu, hak, hukuk arayıp sömürüye karşı çıkanı, yarın güçlenip rahata erdiğinde-burjuvalaştığında-yarının zalimi olmaktadır. İnsanlar bir harekete inandığından ziyade, o andaki zor durumundan kurtulmak katılıyorsa, zor şartlardan kurtulduktan sonra o anlayışı terk eder. Maalesef, ÖNCE İÇİMİZDEKİ EGOYU DEVİRMEDİKTEN SONRA DIŞIMIZDAKİLERİ DEVİRMEK, DEVRİMCİLERİN, ESKİ ZALİMLERİN YERİNİ ALMASINDAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR.   Fikir ve ideoloji dediğin şey bütün zaman ve insanlığa hitap etmelidir. Bir fikir tüm hayatı ve insanlığı kapsamazsa, bu çözüm tıpkı bir hastalığı olan insanın, o hastalığını tedavi edecek bir ilacı, belli bir dönem kullanması çok doğal bir olaydır. Ancak hastalık tedavi edildikten sonra insanların çoğu, o acı ilacı kullanmaya hala devam etmez. Hiçbir sistem ebedi olamaz ama mantıklı bir temele dayanan bir sistem yetmiş yıl gibi kısa bir sürede, bir nesil insanla bu kadar çabuk tükenmez. Acı reçeteler kriz dönemi için geçerlidir. Kriz geçtiğinde hâlâ uygulamaktan vazgeçilmezse, bu kez kendisi başka bir krize neden olur.

 

 

 

İşin bu gerçeği; komünizmle maddî esaretten kurtulan, yani bir anlamda burjuvalaşan eski işçi sınıfının, sınıfsız-devletsiz topluma geçmek yerine; gönlünün derinliklerinde yaşayan, burjuva gibi yaşama arzusunun tekrar canlanması sonucu, devrimle kurduğu sistemi, sonunda kendi arzuları ile karşı devrimle değiştirdiğinde anlaşılabilmiştir. Hani şu fakirken çok namuslu ve dürüst olan bir insanın, parayı bulduktan sonra 360 derece değişmesi gibi. Burada Komünizm’in yıkılışında etkili olan, bazı yanlış uygulamaların ve derin güçlerin üzerinde durmayacağız. Tarihî determinizm Marks’ın teorisinin tersine işleyerek; devrimle insanların içlerindeki, hâlâ burjuvalar gibi gönlünce yaşamak hissini arıtılmadığında, sömürüden kurtulup parayı bularak burjuvalaşan eski ezilen işçi sınıfının, sorun çözüldükten sonra kendisi için bir esaret zincirine dönüşen Komünist Sistem’i devirdiğini gösterdi. Ne de olsa artık sınıf atladılar. Bu yeni sınıfa uygun bir sistem gerekmez mi? Hâlbuki uğruna devrim yapılan sömürü, dünyada sona ermemişti ve emperyalist emelleri olanlar hâlâ dünyada cirit atmaktaydı. Gerçek şu ki, özel mülkiyeti kaldırarak yeni bir sistem kurmakla iş bitmiyor; insanın iç dünyasındaki egonun esaretini dikkate almadığında, malı bulan her insanı bekleyen tehlike burjuvalaşmaktır. İslam’ın maddeye bakışını hazmedememiş geleneksel bir dindarı da mal bulduğunda-burjuvalaştığında ayni akıbet bekliyor. İnsanı dış dünyada maddenin esaretinden kurtarmak yetmiyor. İç dünyasında bu esaret sürdüğü müddetçe, her an nefs tuzağına düşebilir. Mesele olan; çözümü içselleştirebilmektir. İnsanın NEFS-EGO gerçeği çok iyi bilinmelidir. İnsan ihtiyacı kadar tüketmelidir derken, bu ihtiyaçların belirlenmesini kapitalist kültüre, yani insan egosuna terk etmemelidir.

 

 İşte komünist blokta olan Prosterika- Glasnost dedikleri devrimin aslı budur. İnsanoğlu üstünlüğü maddi güçte görmesi devam ettikçe bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Kapitalizm; içimizdeki en büyük zaaf olan ego ve şeytanî duygular üzerine bina edilmiş bir sistemdirDevrimi “İÇ DÜNYAMIZDA EGONUN HÂKİMİYETİNİ YIKARAK” yapamadıktan sonra, bir avuç insanla dış dünyada yapmakla işin bittiği zannedilmesin. Hal böyle olursa, o bir avuç insanın devrimi korumak için oluşturduğu Proletarya Diktatörlüğü’nden bir adım öteye geçilemez. Diyeceğimiz şu ki; devrimi önce (İslam gibi) insanların iç dünyalarında yaparak, sistemi olduğu gibi, insanların ruhlarını da Kapitalizmin esaretinden kurtarabilselerdi, işte o zaman bu sistem, tekrar Kapitalizm’e geri dönmezdi. Bu da devrimden ziyade, bu anlayışta olan bir partinin, demokratik şartlar altında verilen mücadelede, insanların bu değişimi kabul edip, böyle bir partiyi iktidar etmesiyle mümkündür. Bir devrim için öyle çok insana ihtiyaç yoktur. Toplumun %5’i bu işe inansın devrim gerçekleşebilir. Ancak geri kalan, önceleri gariban olan, bu işi tam özümseyememiş %95, sömürü bitip rahata erince, özgürlük ve demokrasi diyerek devrimi yapan %5’e karşı ayni sloganlarla karşı çıkmaya başlayacaktır. Bu durumda hedef, sistemden önce insanı değiştirmek olmalıdır. İnsan düzelirse her şey düzelir. Emperyal düşünceyi içimizden atmadan sömürü bitmez. Yani zenginlerden alıp fakire dağıtmakla, maddî sınıf farkını yok edersiniz, ancak içimizdeki egoyu yok edemediğinizde bir şekilde çatışma yine devam eder. Her şey iyi yürüse bile, yani sömürü ortadan kalsa bile çatışma bitmez, “Benim Komünist anlayışım seninkine beş çeker” deyip yeni bir egoist anlayışla yeni bir çatışma alanı doğar. Çünkü çatışmanın tek sebebi sömürü değildir. Ayaklanan hep ekonomik olarak zayıf-sömürülen taraf değil; burjuva diyebileceğimiz zengin bölgeler-İtaya ve İspanya örneğinde olduğu gibi-vergilerinin büyük kısmının geri bölgelere aktarılmasından yakınarak; Marksizm’in tersine, kendilerinin sömürüldüklerini iddia ederek, ülkenin ekonomik olarak geri bölgelerinden koparak, bağımsızlık istemektedirler. Ülkenin geri bölgeleri zenginleri sömürüyormuş! İşte insana insan sevgisi, fedakarlık, paylaşma duygusu yerine, maddi servet sevgisi aşılanırsa varılacak nokta budur. Çatışmaların temelini tek bir soruna bağlamak mümkün değildir. Herkes kendi zamanındaki en önemli sorun üzerinde odaklaşır. Burada hata, o an ki sorunu bütün insanlığın ve zamanların üzerindeki tek sorun olarak algılamak ve bunu esas alan bir sistem kurmaktır. Hâlbuki o anki dominant sorun bitirildiğinde bir başkası onun yerini alacaktır.

 

Hele bu rejim, bir de geçen asırda olduğu gibi  bir Rus diktatörlüğüne dönüşünce hiç yaşama şansı kalmadı. Rusya’da devrimle kurulan Sovyet Sistemi diğer ülkelere, devrim ihracı yerine Rus işgali ile zorla dayatılınca, bu yeni sistem bu ülkelerde, aynen Kapitalist ülkelerin işgalci-sömürgeci durumuna düştü. Bu işgal yerli insanların milli kimliği üzerinde bir hâkimiyet olarak, bir saldırı olarak algılandı. Yeni sisteme karşı-bizim anlayışımızdaki-hak arama ve özgürlük-bağımsızlık mücadeleleri başladı. Çünkü insanların kimliklerini koruma refleksi ekonomik sorunlardan daha önde gelir. İnsanlar gerçekte kendilerini, ezen-ezilen gibi bir çatışma ortamında daha çok din, dil, ırk gibi kimlik şablonlarına göre sınıflandırmaktadır. Bu yüzden kendi iç sorunlarından kaynaklanan ekonomik zorluklara katlanabilirler, ancak bu başka bir kimliğin altında yapılırsa bunu bir ötekileştirme,  kimlik baskısı ve esaret olarak algılayarak isyan ederler.  Avrupa ülkelerine devrim ihracı tam bir Rus işgali ile gerçekleşmiştir. Küba, K. Kore ve Çin bu açıdan biraz şanslı olup, bu yüzden bu sistem oralarda hâlâ sürmektedir. İnsanlık tarihinde en büyük çatışmalar Marks’ın iddia ettiği ekonomik sömürüden daha çok, kimlik üzerinden yürüyen hâkimiyet çatışmaları olmuştur. Asıl büyük sömürü KİMLİK, yani egodan kaynaklanan ötekileştirme üzerinden olmuştur. Şu iyi bilinmeli,  emperyalizmin temeli egoizm ve egolojik anlayıştır. Ancak bunun uygulaması egoizmin şiddetine göre, Kapitalist Ego anlayışında kendi dışında kendi ırkdaşı dâhil herkes rakibi-öteki olduğundan, ÖTEKİLEŞTİRME üzerinden yürütülmektedir. Toplumda güçlenen biri kendini kral ilan etmiş, hâkimi olduğu toplumun kimliğine sahip çıkarak daha büyük ve güçlü olmak gibi egoist emelleri için toplumunu, ötekileştirdiği insanlar üzerine saldırtmıştır. Bu çatışmalar ancak ego ve kimlik çatışmalarıyla izah edilebilir. Toplumları ırk veya din, yani kimlik üzerinden motive ederek, sırf egodan kaynaklanan en büyük olma ideali için, diğer toplumların üzerinde ve tüm dünyada hâkimiyet savaşı sürdürülmüştür. Aynı bölge, aynı ırk, aynı inanç ve ülkede, ölen kralın yerine geçmek için verilen savaşları Marks’ın sınıf mücadelesi ile izah edemezsiniz. Dünyada çatışmaların neredeyse tamamı, başka bir kimlik üzerinde güç sahibi olma, hâkimiyet kurma olup, karşı taraf içinse özgürlük ve bağımsızlık temellidir. Ekonomik sömürü ikinci planda kalmıştır. Ayni kimlikteki insanlar arasında, ekonomik olarak ezilen sınıfların oluşturduğu çatışmalar, devede kulak misalidir. Marks, ideolojisini ezilen sınıf üzerine kurmak istedi ancak insanlar bunu yine kimlik üzerinden kullandı. Kapitalist anlayış da sömürü düzenini, yine kimlik üzerinden yürüttü. Dünyayı paylaşamayınca, I. Ve II. Dünya savaşlarının yine kimlik üzerinden yürütülmesi bunu doğrular.  Sömürü savaşları da bağımsızlık savaşları da kimlik üzerinden yürütülmektedir. Kimliğinde temelinde egolojik anlayış yatar. İnsanların arasında veya kimliklerin arasında kendini üstün gören her hareket ego temelli şeytani bir düşüncedir. Herkes kendi egosunu tatmin peşinde koştuğundan, bugünün mazlumu güçlenince yarının zalimi olmaktadır. Bugün kendine yapılanı, yarın o da bir başkasına yapmaktadır. Kimse demiyor ki, bana yapılan bu kötü muameleyi ben başkasına yapmayayım.  Bu egolojik ideolojilerin belirgin en önemli ortak özelliği ve çatışmaların dinamiğidir.

 

Egoist hırsların ön planda olduğu bir dünyada, Marksizm’in üzerinde çok durduğu gerçekçi bir sınıf bilincinden ve burjuva-işçi diye gerçek bir sınıf ayırımından söz etmek çok zordur. Aynen kimlik merkezli ideolojilere benzer durum burada da söz konusudur. Çatışmanın aslı dün karşı çıkılan egoist uygulamayı, gücü ele geçirdiğinde bugün kendisi yapıyorsa bu, o davanın haklılığına inanmaktan ziyade gücü ele geçirme ve o anki düştüğü kötü durumdan kurtulmak için yapılan mücadeledir. Aslında her iki sınıftaki insanın ortak davası, çok kazanmak ve gönlünce yaşamaktır. Marks, bu ayırımı gerçekçi sanarak, tek dertlerinin hak aramak olduğunu sandığı insanlarla farklı bir dünya kurmaya çalıştı.  İşçi sınıfındaki gerçek bilinç; işçinin, yani ezilenin, güçlendiği zaman tercihini hangi sınıftan yana yapmasıyla ortaya çıkar. Çünkü insanın gerçek inancı, güce hâkim olduğu dönemde belli olur. İçselleşmiş gerçek bir inancın, güç zehirlenmesinin önüne geçmesi gerekir.

 

 Bu gerçek üzerinde gereğince durulmazsa, eninde sonunda ego zayıflıktan kurtulup güçlendiğinde, insanı ele geçirir. Keyfince yaşamak yasak; çalış çalış elde sadece bir ev ve araba var. Ego bununla hiçbir zaman yetinmez. Bu sebeple deriz ki, Kapitalist kültür yeni bir şey değildir. insanla birlikte var olan, onun içinde yaşayan ve dizginlenmesi gereken egoyu temsil eden en büyük imtihanıdır. Onu iyi tanımazsak ve tedbir almazsak bir gün onun tutsağı olabiliriz. Hele insanı iyi tanımadan, gerçek özgürlüğü anlamadan, Kapitalist anlayıştaki sınırsız özgürlük sunmayı hedef alan bir sistemin, egonun esaretine düşmemesi bir hayaldir.

 

 “Burjuvazi” dedikleri egoistçe yaşam biçimi güçlü olmayı gerektirir, fakir insan istese de zevk, sefa ve hâkimiyet peşinde koşamaz. Bu yolda koşmayan her insan; bu yaşam tarzının kötü olduğuna inandığı için değil, güçsüz olduğundan dolayı yapamaz. Mesele olan, eline güç geçtiğinde dönemde ne yaptığıdır. Hâkimiyet ve sömürü güç ister. Tanrı’ya başkaldırının temeli de budur. Bütün gücümüz ve ümitler tükenince ego biter ve yetiş ya rab! demeye başlarız. İşte bu açıdan burjuva sınıfı bu konuda daha gerçekçi bir yapılanma içindedir.  Gerçekten sömürünün bir insanlık suçu olduğuna inanmış ve  hakça paylaşmayı bilen kişi sayısı çok azdır.  İçindeki Kapitalist’çe arzularını dizginleyemeyen insan hakça paylaşmayı kabullenemez. Bu yüzdendir ki İslam’ın, insanın bu yönüne dikkat çeken esasları dikkate alınmazsa, egoizmin körüklendiği bir dünyada, bu sisteme alternatif olarak ortaya çıkan sistemlerin yaşaması çok zordur. Bu zihniyette yetiştirilen insanlar, Komünist bir partiye oy vererek tekrar özel mülkiyeti kaldırıp, Komünist bir düzen kursa bile, sömürü sona erip zenginleştikleri an, tekrar bu rejimi terk edip eski yıktıkları rejime dönmeleri kaçınılmazdır. Siz bir sistemi sadece işçi sınıfının problemine çözüm olarak sunarsanız, ortalıkta işçi sınıfı kalmayınca olacağı budur.

 

 İnsanları işçi ve burjuva diye iki sınıfa ayırmak gerçekçi bir ayırım değildir. Çatışma salt burjuva-işçi farkından ve ekonomik sorunlardan oluşmaz. Marks’ın iddiası her toplum ve zaman dilimi için geçerli evrensel bir kanun olamaz. Sosyal tabakalaşma toplum yapılarına göre farklılık gösterir. İnsanlar sadece ekonomik sebeplerle iki sınıfa ayrılmış değildir. Birçok nedenlerle çeşitli sosyal sınıflara bölünmüştür. Kavga sadece sömürüden kaynaklanmamaktadır. En önemli ayrışma, kimlik temeline dayalı ırk, din, dil temelli olandır. Günümüzde bu ayrışmalardan kaynaklı potansiyel çatışma sebebi olacak, tarihten gelen birçok sorunlar vardır. Bu ayrışmanın içinde burjuva da yoksul da birlikte yer almaktadır.  Buna kanıt olarak ülkemizdeki sol partilerin mensuplarının hangi yörelerde olduğuna bakmak yeterlidir. Siyasal bölünmenin zengin-fakir, işçi-burjuva olmadığı hemen görülecektir. Sol partilere oy çıkan yörelerin, ülkenin daha zengin-burjuva yöreleri olduğu bir gerçektir. Diğer bölünmelerinde ırk ve din temelli olduğu çok açıktır. İnsanların birçoğu Kürt, Ermeni, Alevi gibi kimlikler üzerinden Marksist ideolojiyi kullanmaktadırlar. Özellikle ülkemizdeki Marksizm kitabına göre değil, kimlik istismarına dayandığı için gerçek ezilen fakir halk tabakaları tarafından itibar görmemiştir. Burjuva semtlerinde sol partilere daha çok taraftar vardır.

 

Ekonomik açıdan fakir, ancak kültürel olarak dindar olanlar din eksenli partilere oy vermektedir. Bu durum Marks’ın üst yapıyı-dini, kültürü-ekonomik ilişkiler belirler iddiasını çürütmektedir. Aksine insanın hayatını dine-inanca göre düzenlediği iddiası doğrulanmaktadır. Böylece fakir de olsa, sol parti taraftarı olmamanın açıklaması budur. Ancak, ayni kimlikteki insanlar arasında, yabancı kültür dejeneresine uğrayarak kimliğin etkisinden kurtulan varsa bunlarda ekonomi, siyasi tercihte başat rol oynar. Marks’ın bu teorisi, Kapitalizm’in kültür emperyalizmi sayesinde din ve ırk bağlamından kurtulanlar için geçerlidir. Ancak burada yine bir terslik var ve kültür emperyalizmi ile burjuvalaşan kişiler sol ideolojiye sahip çıkmaktadır. Kapitalist kültürle yozlaşan insanlar için her şeyde üst yapı ekonomidir.  Bu yüzden Kapitalistler fakirleştikçe komünistleşir, komünistler de zenginleştikçe kapitalistleşir. Buradan da görülüyor ki, sorun bir dünya görüşü olmaktan ziyade cepteki parayla ilgilidir.  Bütün bunlara rağmen “Alt yapı üst yapı” gibi gereksiz ideolojik dayatmalarda ve Materyalizm’de ısrar edilmedikçe, Kapitalizm’in sosyal adaletsizlikleri arttırdığı ülkelerde Komünizm, gelir adaleti sağlamak için her zaman bir alternatif olarak kendini gösterecektir. Çünkü ekolojik özellikleri bir hayli fazladır.

 

Bu sınıflaşma içinde gerçekten fikir bazında, sömürünün bir insan hakkı ihlali olduğunu görerek yer alan insan sayısı son derece azdır. İşte komünizm de sorunu çözmek için, malı bulan bu burjuvadan, zorla malı alıp işçilere dağıtınca, insanca yaşayacak maddî güce ulaşan, sömürüden kurtulan işçi ekonomik sorunlardan kurtulup burjuvalaşmış olur. Peki, parayı bulup burjuvalaşan insan komünizmde keyfince bu parayı harcayabilir mi? Hayır! Bu durumda sistemin olmazsa olmazı olan özgürlük (aslı keyfince yaşamak-ego özgürlüğü) ne işe yarar? İşte en büyük sorun burada başlamaktadır. Eğer özgürlükten (Bir anlamda mutluluk) anladığınız, gerçekte bireyin bütün sorumluluklarını unutup egosunun tatmini, yani lüks tüketimle markalar ve malikâneler içinde tanrılaştırılmasının önünü açmaksa, Komünist sistem buna zorla engel olmuştur.  Yani insanların mutlulukları ellerinden alınmış oldu. Ancak yeni sistem insanlarını mutlu edecek Kapitalizm gibi yeni şeyler sunamayınca homurtular başladı. Hele ki, Komünizm’in vaat ettiği bir araba bir evden, Kapitalizm çok dahasını verince… İlk ayaklanmalar önce rejimin zorla, baskıyla ve işgalle kurulduğu Doğu Avrupa ülkelerinde başladı. Küba, Kore, Çin gibi önceden Kapitalist kültüre-egoya fazla bulaşmamış ve kendilerine işgalle devrim ihraç edilmemiş olanlarda hâlâ bir şekilde devam etmesi iddiamızı doğrulamaktadır. Mesele bir şeyi yıkmak değil onun yerine doğru bir şey koyabilmektir.

 

Bu işe gerçekten fikren inanmış olan bir avuç inanmış insan terk edilerek tek başlarına  kalmışlardır ve “Nerede hata yaptık” diye Marksizm üzerinde düşünmeye başlamışlardır. Kapitalistler ise, sömürü salt işçi sınıfına indirgendiğinden zorda kalan Kapitalist, kârından biraz fedakârlık yaparak varlığını sürdürmek için (istemeyerek de olsa), çalışana daha rahat tüketecek bir ücret vermesiyle, onu susturmuş oldu veya karnı rahat doyan işçi sınıfının da sorunu böylece çözülmüş oldu. Burada kapitalist Batı toplumlarında, sermayeye karşı yapılan direnişlerle alınan hakların, ekonomik sıkıntıların azaltılmasında asıl büyük etken olduğu bir gerçektir. Bu durum, ekonomik gelişme ile sermayenin çalışana hak ettiği payı görerek, kendiliğinden arttırdığından değildir.  Öyle veya böyle bugün birçok sosyal demokrat Kuzey Avrupa ülkeleri çalışanlarına insanca yaşanacak bir ücret sağlayarak, gelir dağılımındaki adaletsizliği büyük ölçüde gidermiştir.  İddia ettiğimiz gibi bu ülkeler, rejim değişikliği yaşanmadan, devrime gerek kalmadan, tarihi materyalizme ihtiyaç duymadan sınıf çatışması sona ermiştir. En önemlisi Kapitalizm Egonomi’den kaynaklanan sorunlar, Pazar Ekonomisi ve özel mülkiyet değişmeden büyük ölçüde çözülebilmiştir. Bu da bizim, ortada bir hak konusu varsa, bir saatlik bir oturumla parlamentoda çıkarılacak bir kanunla çözülür iddiamızı doğrular. Bu gerçeği Lenin de görerek;

 

“Gelişmiş Kapitalist ülkelerde proleter devrim gerçekleşmez. Çünkü bu ülkeler işçilerine nispeten yüksek yaşam standardı ve çeşitli fırsatlar sağlar ve işçilerin devrimci bir bilince ulaşması mümkün olmaz” demiştir.

 

Marks’ta,

 

“Gelişmemiş ülkeler sosyalizmi inşa edemez, çünkü Kapitalizm henüz buralarda bütün gücünü kullanmamış, sömürüsünü gerçekleştirmemiştir.”14 der.

 

Ancak böyle bir toplumu bulmak da kolay değil. Bu durumda Marksizm, çok ileri Kapitalist olmayan, çok geride olmayan, tam kıvamını bulup sömürü ortaya çıkan toplumda geçerlidir. Aslında bu gerçeğin kendi ağızlarından itirafıdır. Nedir o gerçek? Marksizm’in bizim iddia ettiğimiz gibi, “Sadece gelir dağılımı sorununu çözme iddiasında bir fikir olduğunun ve bütün çatışmaları izah edebilecek evrensel bir fikir olamayacağının” itirafıdır. Ayrıca Kapitalist Kültür bulaştığı bir toplumdan öyle bir devrim yapmakla temizlenmediğini de unutmayalım.

 

İşte anlatmak istediğimiz ve “Çok basitçe çözülecek bir sorundan, bütün insanlığı kapsayacak bir dünya sistemi çıkmaz” dememizin sebebi, sanırım, şimdi anlaşılmıştır. Ancak geri kalmış  çevre ülkelerde bu sorun tabi ki; hala devam etmektedir. Kötü uygulamasıyla yıkılan Komünist blok da, Kapitalizm’in ekmeğine yağ sürmüştür. Kapitalizm, insanı Komünizmden çok daha iyi tanıyor ve insan egosunun önüne zoraki bir set çekmek yerine, onu özgürlük adı altında daha da meşrulaştırdığı için daha uzun ömürlü olmuştur. Ayrıca Kapitalizm kendine bağımlı olacak egoist insanını yetiştirmeyi de çok iyi biliyor. Fikri ve idealizmi fikirsizlikle yok etmesini çok iyi biliyor. Ancak kendileri ihtiyaçlarının çok üstünde, ömür boyu harcayamayacak kadar, milyonlarca ve hatta milyarlarca insana yetecek servetin üzerine oturan seçkinlerin, sadece kendi toplumunu susturmak için onlar için insanca yaşanacak şartlara razı olup dünyayı talana devam ettikleri sürece, insanlığın bu zihniyete karşı, insanca yaşayabilecek bir âdil paylaşım, hak arama ve İNSANLIK İÇİN DOĞRU BİR ANLAYIŞI ARAMA MÜCADELESİ bitmeyecektir.

 

  Problem sadece ekonomi mi?

 

Ekonomik eşitsizlikleri çözme söylemiyle ortaya çıkan bir sistemin din karşıtı ateizmi dayatması ve insanlar sistemi ideolojik olarak benimsemeden, devrim yerine birçok ülkeyi 2. Dünya Savaşı sonunda olduğu gibi işgal ederek sistemini dayatması ve insanların mallarına el koyması, komünist ideolojiyi insanların gözünde tam bir  canavara dönüştürmüştür. Ayrıca geçmişte Komünist sistemin hâkim olduğu ülkelerin çoğunun tam sanayileşmemiş ülkeler olduğu ve halkının köylü olması da işin çabası… İşçi sınıfı olmayan, çoğu köyde yaşayan, kendi kendine yeten, sömürü nedir bilmeyen ve bir de feodal zihniyette olan halkın çoğunluğu için Komünizm tam bir esarete dönüşmüştür. Marks bu devrimi zaten sanayileşmiş İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde uygulamayı düşünmüştü. Bu devrimin Rusya’da olması sanayide zor şartlar altında çalışan 2 milyona yakın Yahudi işçiye borçludur. Özgürlükler ve sömürüye karşı devrim yapıldığı halde, daha sonra sistemde görülen yanlışlıkların eleştiriye kapalı olması, kötü ve beğenilmeyen yöneticilerin değiştirilememesi de bardağı taşıran damlalar olmuştur. Rahata erip sömürüyü unutan ve zaten sistemi de tam benimsememiş insanlar, kötü yöneticilerin değiştirilmesine sistem izin vermeyince, “O halde sistemi kökten değiştirelim de bunlardan kurtulalım” demişlerdir. Tabi yine ilk devrimi gerçekleştiren ekip, bu devrimden daha fazla hayır görmediğinde onu yıkmasını da bilmiştir. Kapitalizm’in bu kadar problemli olup da hâlâ ayakta kalmasının çok önemli bir sırrı vardır. O DA DEMOKRASİ VEYA ÖZGÜR DÜŞÜNCE masalıdır.

 

Çok partili özgür seçimler Kapitalizm’in emniyet sigortası olmuştur. Her seçimle yenilenen yönetimlerle değişen çok bir şey olmasa da toplumların gazı alınmaktadır. Diğeri, bu sistemde devletin doğrudan ekonomik hayatın içinde olmaması sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizin suçlusu Kapitalist Sistem olmaktan büyük ölçüde korunmaktadır. Aslında Kapitalist Sistem’in Komünizm’den çok daha fazla krizler yaşadığı bir gerçektir. İşte bu suç için, günah keçisi yapılan iktidar, özgür seçimlerle değiştirilebildiğinden, bu durum Kapitalist rejimin sigortası olmaktadır. Böyle bir durumda, Komünizm’in suçu atıp insanların gazını alacağı bir alternatifi yoktur. Tek parti rejiminin en büyük açmazı budur. Çok parti, çok fikirlilik güya özgür düşünce olmaktadır.

 

Mutlu bir insan ve dünya için en büyük sorun olan çatışma, sadece ekonomik alanda değildir ve çatışma salt işçi-işveren sınıf farkından da kaynaklanmamaktadır. “Bütün işverenler kötü, bütün işçiler iyi” diye bir şey olamaz. Haksızlık iki işveren arasında da olur, iki işçi arasında da. İki kapitalist ülke arasında da olur, iki sosyalist ülke arasında da. İki Türk arasında da olur, iki Japon arasında da. İki dindar arasında da, iki ateist arasında da… Çatışmaların hepsi de ekonomik sebeplerden değildir. İnsanlar ülkelerindeki bir işgal ve yabancı hâkimiyeti, bir ekonomik sömürüden çok kimlik üzerinde bir özgürlük ve bağımsızlık gaspı olarak görmektedirler ve başkaldırıda bunları elde etmek adına yapmaktadırlar. Afganistan gerçeği bu konular için çok güzel bir örnektir. Önce Rus işgaline karşı değişik gruplaşmalar atında bağımsızlık savaşı verip işgalciler ülkeden kovulunca, her biri İslam inancında olduğunu iddia eden gruplar bu kez kendi aralarında hâkimiyet savaşlarına tutuşmuşlardır. Burada inanç birliği ırk, bölge ve grup asabiyetine yenik düşmüştür. Hıristiyanlıkta yüzyıllardır süren Katolik-Ortodoks ayrımı son derece ufak bir ayrıntı yorumdan kaynaklanmaktadır. Burada bir fikir inanç ve ırktan daha etkin olmuştur. Bu çatışmalar salt sınıf ve ekonomik çıkarlarla izah edilemez. Ego ve derin şeytani hırslarına yenik düşenler, insanları çatıştıracak bir şeyler her zaman bulur. İki inatçı keçi misalinde olduğu gibi her çatışmanın içinde mutlaka bir ego vardır. Büyük çoğunluğunda iki tarafta egodur. Yani insanların çoğu çok cahil ve zalimdir. Yine geldik Ahzap-72-73. Ayetlere:

 

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir”.

 

Dediğimiz gibi çatışma özgürlüğün bedeli olduğu çok açıkça anlaşılmaktadır. İnsanlar Marksizm’i daha çok bu amaçları için kullanmaktadırlar. Alt yapı denilen ekonomi (üretim ilişkileri) her zaman her şeyi, üst yapı olan inancı ve siyaseti belirlemez. Alt yapı olan üretim ilişkileri, ekonomik kurumların işlemesini belirler. Her ülkenin kendi iç dinamikleri ve kültürel yapısı vardır. İşte Komünizm’in merkezi Rusya yıllarca ateist eğitim altında yetiştirildi ama sonunda yine dini hayat canlandı. Marks’ın tarihi materyalizm ve diyalektiği tersine işledi. “Toplumda her olayı işçi sınıfı belirleyecek ve tek bir sınıf olacak” diye bir kural yoktur. İnsan işçi olabilir ama gerektiğinde bir futbol fanatiği olarak, burjuva ile beraber bir takım sınıfı oluşturarak çeşitli çatışmalar yapar. Kendisi varlık sahibi olduğu halde, sömürüye ve haksızlığa karşı olan bir sürü insan olabilir veya işçi olduğu halde kaşı tarafa çalışabilir. Bir dini gruba mensuptur ve yine bir işverenle beraber olup siyasi parti tercihini buna göre yapabilir.

 

Marks’ın teorisine ters olarak, İran devriminde olduğu gibi, ülkemizdeki gariban işçi ve köylü kesimi siyasi tercihlerinde sol partiler yerine muhafazakâr partiler safında oldular ve aksine tuzu kuru varlıklı kesimin çoğu sol partilerin safında oldular. Marksın iddia ettiği gibi ekonomik ilişkiler, üst yapı olan inanç ve politika üzerinde belirleyici olamadı. Gerçekte bir kendisini doğru bir fikir ve ideal arayan bir varlıktır. İnanç birçok kişi için ekonomiden daha etkili olmaktadır. Çünkü insan sadece madde peşinde ömrünü harcayan bir yapıda değildir. Bunların özellikle ülkemizde çok örnekleri görülmektedir. Çok ilerici geçinen partiler statükocu olup gerici duruma düşmektedirler.  Eğer özel mülkiyetsiz ekonomileri, ateist- materyalist dünya görüşü, sınıf mücadelesi, alt-yapı üst yapı iddiaları doğru çıksaydı, yeni bir dünya görüşü olacağı kesindi. Bu haliyle sadece bir hak arama yollarından biridir. Marksizm’in tümden dünyayı ve olayları bir temele oturtan yeni bir dünya ideolojisi olması mümkün değildir.

 

Bir dönemde zoraki kabul ve dayatmalarla olayları peşinden sürüklemiştir ancak zaman, bu sistemdeki düşünsel yanılgıları ve gerçeği sonunda ortaya çıkarmıştır.  Bazı doğrular kendi zaman dilimi ve şartları içinde geçerlidir ve şartlar değiştikçe bazıları  işe yaramaz hale gelir. Geçen asırlarda sınıf oluşumu doğrudan üretimle ilişkili iken, günümüzde tam tersine tüketim kültürüyle ilişkili hale döndü. Sorunlar salt işçi-işveren arasına indirgenemez. İnanç ve ırkı bir taraf bile koysan, nerede yiyorsun, hangi markayı giyiyorsun, hangi semtte oturuyorsun, hangi müziği dinleyip, hangi takımı tutuyorsun, hangi partiye oy veriyorsun gibi tercihler daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü bunların arasında her gelir gurubundan insan var. Zaten ileri Kapitalist toplumlarda alt gelir gurubundaki insanlar- insanca yaşayacak bir gelire sahip olduğundan-ekonomik farklılıklardan dolayı çatışma yaratacak bir sınıfsal guruplaşma oluşturmamaktadır.  Ekonomik olarak büyük farklılıklar olan yoksul ülkelerde ise hangi kabile, aşiret, din ve ırktan olmak, hala toplumsal farklılıklar üzerinde en önemli bir etkendir.

 

Yine Marksizm, kendi ideolojisiyle tam uyuşmadığı halde, dünyanın birçok yerinde milli kimliğe dayalı bağımsızlık mücadelelerinin çoğunun ideolojisi olarak kullanıldığı bir gerçektir. Ne gariptir ki, gerçekte Faşizan olan özgürlük hareketleri Marksizm’i çıkarları için kullanmaktadır. Böyle hareketlerin asli amacı, salt ekonomiye dayalı sınıf çatışmasından ziyade, üzerlerindeki baskıcı hâkim anlayışa karşı bizim iddiamız olan kimliğe dayalı bağımsızlık, özgürlük ve hak arama mücadelesidir. İnsanlara karşı haksız ve adaletsiz her türlü dayatma zulüm ve zalimliktir. Buna karşı verilen özgürlük ve hak arama mücadelesi, salt sınıf çatışmasına, ekonomik sömürüye indirgenemez ve böyle çatışmalara birileri milli demokratik devrim dense de, asıl amacı Marksist-Komünist sistem arayışı değildir.  

 

İnsanlık tarihini izahta Marksizm’in üretim araçlarına bağlayarak iddia ettiği evreler, birbirinden çok farklı şeyler değildir. İlkel Komünal sistemden tutun, Kapitalizm’e kadar olan sistemler birbirinden farklı şeyler değildir. Asıl köleci toplum Kapitalist toplumdur. Müslüman olsun Pagan olsun, hepsi de bir inanca dayalı feodal yönetimlerden oluşup, köleci anlayışta tarım ve ticarete dayanan benzer ekonomik yapılardı. Fikir, inanç ve ırk ne olursa olsun, binlerce yıl insanlık, üç aşağı beş yukarı, egoizme dayalı gücü üstün tutan benzer yönetim ve ekonomik hayat sürdüler. Yani ne ekonomiler inançları, ne de inançlar ekonomik yapıyı belirlemiştir. Bütün insanlık âleminde yüzyıllarca aynı ekonomik yapı sürüp gitmiştir. Sisteme en belirgin müdahaleler daha çok din kaynaklı olan ve insan haklarını koruyan müdahaleler olmuştur.  İnsanlık tarihinde yönetim sisteminde en önemli fark Aydınlanma öncesi ve sonrasıdır. İlerleyen ilim ve teknoloji ile tek kişilik bir yönetimin altından kalkamayacağı, daha eğitimli bir ekonomi ve yönetim sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. Teknoloji yani yenilikler (İnovasyon) ekonomik alanda olduğu gibi diğer toplumsal ve kültürel alanlarda hala en önemli dinamiktir. Bu yolla ortaya çıkan internet ve bilişim çağı, toplumu her alanda değiştirmektedir. Öyle sınıf mücadelesiyle bu işler artık açıklanamaz oldu.

 

Böylece eskiden beri var olan pazar ekonomisi sistemleşerek ‘Kapitalist Serbest Pazar’ ekonomisine dönüştü. Aslında bu yeni sistemin temelinde farklılık, ekonomide egoizmin tam anlamıyla meşrulaştırılıp, eskiye göre daha çok sistemleşmesidir. Ekonomik sistemde ise asıl devrim komünizmle olmuştur. Bu da tepeden devrimle-zorla olmuş olup, altyapı-üstyapı bu devrimle değişmiştir. Aydınlanma ile ekonomik alandan ziyade asıl değişim, demokrasi ile yönetim ve fikir gibi üst yapıda olduğu halde ekonomik anlayışta yeni bir ekonomi sistem doğurmamıştır. Mevcut Pazar ekonomisi ve mülkiyet hakkında bir değişim söz konusu değildir. Sadece sanayi devrimi ile güçlenen Batı’nın, karanlık çağdaki acımasız saldırganlığı daha da artmıştır. Beğeniriz veya beğenmeyiz, insanlık tarihinde, toplumun her kesimiyle yaşadığı gerçek devrim aydınlanmadan sonra olanlardır. Ancak Aydınlanma sonrasındaki hâkimiyet savaşlarında günümüze gelindiğinde farklılıklar ortaya çıktı. İlk iki yüzyılda açık işgaller daha şiddetli devam etmesine rağmen, günümüzde daha sinsi bir hal aldı. Açıktan işgal yerine yerli işbirlikçileri yönetime geçirip, ekonomik çıkarlar daha ön plana çıktı. Özellikle toplumlarda kimlikler devşirmek, fikri ve kültürel etkilerle çok sinsice sürmektedir. İnsanlar lüks hayat vaadi ile kimliklere dokunmadan ego üzerinden devşirilmektedir. Egoyu çok iyi tanıyan ve insanı bu ortak zaaflarından yakalayan yeni küresel derebeyleri, insanları zorunlu kölelikten  “GÖNÜLLÜ KÖLELİK” haline dönüştürmüştür.

 

Marks gibi geleceği okumak istersek bundan sonra insanlığı, bu sistemleri EGONOMİK olmaktan çıkarıp gerçekten EKONOMİK hale dönüştürmek bekliyor. Hedefe kârdan çok insanı oturtmak mücadelesi vermek yani insanileştirmek olmalıdır. Problemi sadece ekonomiye indirgeyerek ve ekonomik gelişme de sadece Liberal Kapitalizm’le olur, diyerek birçok hatanın ana kaynağı olan Kapitalizm’i yüceltmek tam bir aldatmacadır. Ekonomik kuralları verimli uygularsan, devletçi anlayışla da, kapitalist anlayışla da, Faşist veya monarşik anlayışla da ekonomik kalkınma mümkündür. Bu iş sisteme ve herhangi bir ideolojiye bağlı olmaksızın işin temelinde, bilimsel- teknolojik gelişme, verimli yatırım ve pazar ekonomisi vardır. Ancak böyle gelişmeyle güçlenecek olan insanlara adil bir yönetim fikri gereklidir.   Japonya, Çin, Hindistan veya bir Batı ülkesi, her biri farklı kültür ve rejimlerde de olsa da, verimli kararlarla ekonomik ilerleme sağlayabilmişlerdir. Çin dışa kapalı bir devletçilikle bu hale gelemezdi. Ekonomik kalkınma için politik sistemlerin adı çok önemli değildir. Ekonomistlerin, bir yatırımın nasıl kârlı bir şekilde sürdürüleceğinin yolunu ilmi olarak söylemeleri herhangi bir fikre ve inanca göre değildir. Bu kurallara göre yatırımını ve üretimini gerçekleştirdikten sonra, önemli olan ele geçen refahın topluma dağılımını belirleyen insanca bakış açısına sahip olmaktır. Ancak bu iş ekonomistlerden ziyade sosyologların, yani siyasetin işidir.

 

Artık bugün tartışmaya gerek kalmayacak şekilde ortaya çıkan şey şudur ki, Komünizm ve Kapitalizm iki zıt ekonomik sistemdir ve bunlardan Komünizm’in ilkel haliyle varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Büyük bir revizyona ihtiyacı vardı ve iyi-kötü Çin bunu yaparak yola devam etti. Çin’de rejim değişikliği Komünist Parti eliyle oldu ve adı Komünist olan rejim büyük ölçüde Kapitalistleştirildi. Bu nasıl oldu? Bir saatlik bir kararla yabancı yatırımcının önü açılarak. Ancak asıl sorun şartlar çok müsait olduğu halde, nedense çözümlenmedi. Çin’de beklenen her iki sistemin harmanlanmasıydı; ne yazık ki, asıl sorun olan insanca yaşayacak ücret konusunda bir arpa boyu ilerleme ancak oldu. Maalesef Çin’in ucuz insan gücü Komünist Parti eliyle, Kapitalist küresel şirketlere peşkeş çekildi. Bu devasa 1.350 milyon nüfuslu ülkede işsizlik ileri Batı ülkelerinde olduğu gibi %4-5 seviyelerindeyken asgari ücret şehirlere göre 150-300 dolar gibi düşük bir düzeydedir. İnsanca yaşayacak bir ücretle üretildiğinde bile, hâlâ çok düşük maliyette olan ürünler, Kapitalist Dünya’nın enflasyonunu düşürmeye yaramaktadır. Yani Kapitalizm’in küresel pazarda çok müsait olan, arz-talep kanunu bile işletilmeyerek, Çin işçisinin alın teri, maliyet konusunda pazarın zorlaması olmamasına rağmen, Batı’ya peşkeş çekilmektedir. Zaten bir çok üretim dalında işçilik maliyetin çok önemli bir yekûn-%10-15 gibi-teşkil etmez. Tabiî, bu ara o, kendi insanını çok sevdiğini ve âdil ücret verdiğini sandığımız Kapitalist baronlar, işçilik ucuz diye tuttular Çin’in yolunu. Böylece bunların ego özgürlüğünün de, tam bir sahtekarlık olduğu bir daha kanıtlanmış oldu.

 

İslamî hassasiyete sahip bir politik oluşumun ve devlet anlayışının gerçek sosyal devlet uygulaması bu olmalıdır. Güçsüz olan en alttakilerin durumunu iyileştirmek ekonomiye önemli bir yük getirmez. Marks gibi ortada uzun uzun düşünecek bir şey de yok. İslam’ın “Komşusu aç yatarken tok uyuyan bizden değildir”, “Zenginlik belirli ellerde toplanan bir güç olmasın” düsturu bunu gerektirir. Sömürü ve açlık sınırının altında bir ücret, en büyük kul –insan hakkı olduğu unutulmamalıdır. Eskiden olduğu gibi insanlık için harcama yapacak vakıf sistemi teşvik edilip özendirilmelidir. Ancak sınıfsız toplum için nefsini aşmış robot gibi itaatkar bir insan gerektirdiğinden, insan egosunu çok iyi bilip, onun önüne geçebilen bir sistem gerektirmez mi? Yani herkesin İYİ İNSAN olduğu bir dünya.

 

Hani bir söz vardır; “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar”. Ama bütün bunlardan sonra insanın probleminin tam bitmeyeceğini bilesiniz. Öyle olsaydı, dünyanın en mutlu insanları Batı’da olurdu. Çünkü Egoizm kendini  sadece işçi-işveren arasında göstermez. SORUN KAPİTAL DEĞİL, KAPİTALİST KÜLTÜRDÜR. İnsanların mutlu bir hayat sürmeleri için elbette üretmeye ve tüketmeye ihtiyacı vardır. İslam, insanı içindeki egonun esaretinden kurtarmayı amaçlar, insan hakkını her şeyin üstünde tutar, mutluluğu sahip olunan eşyanın soyut markasına bağlamaz. Adaletli bir paylaşımı ve herkes için iyi bir dünya kurulmasını ister. İnsanın çevreye zararsız yaşamasını yeterli görmez, hem kendisine hem de çevresine faydalı olmasını arzu eder.

 

SOSYAL DEVLET ve herkesin ihtiyacı kadar aldığı veya ihtiyacından fazlasını  dağıttığı “PAZAR EKONOMİSİ” ütopya mı?

 

 1600′lü yıllarda batıda başlayan aydınlanma; bilim, fikir, kültür, ekonomi, yönetim vs. her türlü konuda insanlık tarihi açısından tam bir dönüm ve sıçrama noktası olmuştur. Bundan önceki 10 bin yıllık insanlık tarihini, kim hangi kategorilere ayırırsa ayırsın, geçen dönemlerde toplumlar arasında hem yönetim, hem ekonomi ve hem de bilimsel konularda aralarında bariz bir fark yoktur. Marks, geçmiş toplumları ekonomik olarak İlkel Komünal sistem, Kölecilik, Feodalite diye ayırsa da aralarında ciddi fark yoktur. Kölecilik tarih boyunca hep vardı ve Kapitalist sistemde daha katı ve sistemli sürmüştür. Hepsinde tek kişinin hâkimiyetine dayalı feodal bir yönetim ve herkesin “İYİ ŞARTLARDA YAŞAMAK” için hayatî  ihtiyaçlar peşinde koşturduğu “PAZAR EKONOMİSİ”ne dayalı bir ekonomik bir yapı vardı.  Yani PAZAR EKONOMİSİ KAPİTALİZMİN KURDUĞU BİR EKONOMİK ANLAYIŞ DEĞİLDİ ve yüzyıllardır süregelen bir yapıdır.    

 

Kapitalizm’e tepki olarak gelişen Komünizm’de zihniyet olarak yeni bir model değildi, aydınlanma öncesi on binlerce yıl geçerli olan pazar ekonomisinde “İHTİYACI KADAR ÇALIŞMAK VE ALMAK” ana gaye idi. İnsanlığın geçmişi bir nevi Kapitalizm-Komünizm sentezinde bir yapıya sahipti. Bu ekonominin ana gayesi insan odaklıydı. Çok değil, bundan 50-60 yıl kadar önce insanlar sadece hayati ihtiyaçlarını karşılamak-kışlık ambarını doldurmak için çalışırlardı ve mal üstüne mal yığma anlayışı yoktu. İnsanların ötekileştirilmesi hariç tutulursa, kimse ne aşından, ne işinden, ne evinden, ne elektriğinden, ne suyundan, ne gazından dolayı kimseye bağlı değildi.    Aslında sistem ne olursa olsun, ister pazar ekonomisi, isterse Kapitalist serbest pazar veya Komünizm, sorun sistem değildir. Sorun bu sistemlerin yetiştirdiği insanın zihniyetidir. İNSANI İHTİYAÇLARI KADAR ÇALIŞIP, ALMA ANLAYIŞINDA yetiştirdikten sonra ortada bir sorun kalmaz.

 

Ancak bu ihtiyaç için katı bir sınırlama koyulamaz veya bir ev ve bir araba ile sınırlanamaz. Aldığı toplumsal kültürle zamanın, ortamın durumuna ve insanî girişimciliğinin sonuçlarına göre insan bunu çevresine göre kendi belirler. Eğer siz insanları insan gibi yetiştirip ona güvence verirseniz bugün beğenmediğimiz Kapitalist Batı’da olduğu gibi o insan ev ve araba sahibi bile olmaktan vazgeçer. Devlet istediği sektörde çeşitli teşvik ve vergilerle büyümeyi yönlendirebilir. Aynı sektörde daha fazla büyüyerek küresel tröst olunması engellenir vs. Böylece sermaye bir dalda tekel gibi büyük olmasını engelleyebilir ve hâlâ yatırım yapmak isteyeni başka bir dalda faaliyet yapmasına yönlendirebilir.

 

Devlet yönetiminde bir ekonomi

 

Bir insanın geliştirdiği bir teknolojik yenilikle üretim yaparak, insanlara iş kapısı açıp üretim yapması ve pazar şartları içinde    kazanç sağlaması, en tabii hakkı ve insanlığa büyük hizmettir. İnsanın bu girişimciliği her türlü takdire layıktır. Devlet, girişimcilerin projelerine, onları finans-kapitalin bankalarına muhtaç etmeden sermaye desteği verip, ihtiyaçlara uygun büyümeyi yönlendirmelidir. Finans-Kapitalin para, faiz ve döviz spekülasyonlarından etkilenmeyen bir malî yapı oluşturmalıyız. Bu da oligarkların hâkimiyetinde olmayan bir mali yapı ve para birimi ile mümkündür. Devletin bu tür destekleri günümüzdekine benzer şekilde, bölgelere, yeni projelere, ihtiyaç duyulan sanayi kollarına, çalıştırdığı işçiye yapacağı katkı, vergi indirimi vb. gibi yaparak verdiği kredileri çok düşük, uzun vadeli enflasyonu geçmeyen faizle veya işletmenin kârından bir pay almakla sürdürebilir.

 

Şu an (Şubat-2017) devlet sıfır faiz ve 5 yıl vade ile 10 yıl için neredeyse enflasyon kadarlık bir artışla konut kredisinin önünü açtı. Devletin bir işletmenin kârından vergi alması zaten kârına ortak olmasıdır. Bir projeye verdiği desteği geri alana kadar adına ister vergi deyin, ister kâr ortaklığı uygun bir anlaşma ile sağlar. Yeterince alınan vergiden sonra ayrıca faiz adı altında ikinci defa bir şey almanın bir anlamı yoktur. Devlet gereken vergi düzenlemesiyle, üst dilim vergilerle,  çılgın girişimcileri diğer dallara yönlendirilebilir. Kazandığı parayla işini büyütmek yerine atıl servet biriktirmeye yönelmek, servet ve miras vergileriyle cazip olmaktan çıkarılır. Birikimin, ancak kârın bir kısmının dağıtılmayarak şirketlerin hesaplarında zor günler için saklanan yedek akçe olarak ayrılan kısmı meşru görülebilir. Bu tasarruflarla devlet bankalarında bir fon kurulabilir ve yatırımcılara kredi olarak uygun şartlarda kullandırılır.  Sosyal devlet istihdam yaratmak için bölgelere ve ihtiyaç hissedilen sanayi dallarına göre bazen hibe, teşvik, bazen birkaç yıl ödemesiz veya çok düşük faizli krediler vermektedir. Yatırımcıya, bankadaki yedek akçesi karşılığında faiz ödemek yerine faizsiz ve uygun vergilendirmeyle kredi verilebilir. Zaten yapılan yatırımdan devlete bir gelir vergisi alınacak, işsize gelir sağlanacaktır. Böylece finans-kapitalin yüksek faizli para spekülatörlerinin eline düşmekten kurtuluruz.

 

Bizim paramızı bizden alıp başkalarına satan spekülatörlerden kurtulmalıyız. Şahsî nakit birikimlere ise tasarruf ihtiyacına göre ayarlamalar yapılır. Fazla atıl para olduğu zaman vergi veya enflasyona göre düşük-eksi kazanç-kâr devreye girer. İnsanların sosyal yardım vakıfları kurarak, gelirlerinden dilediği kadar-insanlık için-harcama yapmaları teşvik edilerek, eskiden olduğu gibi bir vakıf medeniyeti tekrar diriltilebilir. Yani ego için mal yığmanın büyük maliyet getirdiği, insanlık için harcamanın ise teşvik edildiği bir medeniyet anlayışı oluşturmalıyız. Günümüzde artık birçok iş kolunda büyük kârlar kalmadı. Şirketler bir bir batıyor veya el değiştiriyor. Birçok sektör neredeyse maliyetine mal satmakta ve işçilik parası kazanıp, bir kaç kuruşta kâr eden âdeta göbek atmaktadır. Böyle bir ortamda üretim araçları devletin olsa ne olur, olmasa ne olur? Devlet ülkede yeterince girişimci ve sermayedar bulunmadığı dönemlerde kendisi yatırımlar yaparak istihdam yaratıp, dilerse daha sonra bunları özelleştirebilir. Devlet toplumuna bir baba gibi âdil olsun, hem üretene ve hem de çalışana destek olsun, yeterlidir. Ekonomimizin temel dinamiği talep olduğunu unutmayalım. Üretimin iki amacı tek hamle ile gerçekleştirmenin en kestirme yolu budur. Beraberce kazanmak için gelir kapısı açmak, “İNSANI YAŞATMAK” için gerekli geliri sağlamak ve ayni zamanda satacağın ürünlerin pazarını oluşturmaktır. “Vermeden almak Allah’a mahsustur” ya da hırsızlara… Batı uygarlığı vermeden sömürgecilik yoluyla çalarak, servet sahibi oluşmuştur. Sömürge devri geçti artık, ne kadar verirsen o kadar alırsın. Pazarın oluşması yani talep, çalışanın yeterince alım gücüne sahip olmasıyla mümkün olduğundan, olay yumurta tavuk misalinde olduğu gibi birbirine bağlıdır. Ekonomide durgunluğun sebebinin halkın alım gücünün yeterince olmaması, bir ülkede yeterince refah düzeyinde bir gelir olmaması ve sosyal imkânların olmayışının temelinde de yeterince vergi toplanamaması bağlı olduğunu eserimizin önceki bölümlerde görmüştük.

 

Günümüz aydınları sorunu öncelikle sistemde aradıklarından, Marks gibi “Sistem değişirse her şeyin değişip düzeleceğini” sanmaktadırlar. Kuran’da Rad Suresi-11 ayette belirtildiği gibi gerçekte sorun insandır ve insan değişirse her şey değişerek düzelebilir. Aydınlanma ile insan anlayışı egoistleştirildiği için toplumsal ilişkiler daha fazla bozulmuştur. Bu yüzden bütün insanî, felsefî söylemler tam bir aldatmaca olup, birileri bizleri bunlarla oyalayıp malı götürmektedirler. Bunun için peygamberlerin hepsi de öncelikle mevcut sistemde insanın eğitilmesi üzerinde durmuşlardır. Yeni bir yönetim sistemi ve ekonomik düzen üzerinde duran yoktur. İyi insanın yönetimi de-ister krallık ister demokrasi olsun-sorun olmaz, kötü insanın elinde olan her şey de sorun olur. Âdil bir kral günümüz demokrasilerinden daha başarılı olabilir. Birileri “Bunlar eskide kaldı. O zaman herkesin kendi işi vardı, şimdi ekonomik şartlar çok farklı” diyebilir. Önce insanın insana ve maddeye bakışı değişir, insan GERÇEKTEN insanlaştırılırsa ortaya âdil insanlardan oluşan “SOSYAL DEVLET” anlayışında bir yönetim çıkar.

 

Madem ekonomi tek başına sermaye ile yürümüyor ve üzerinde hem devletin ve hem de çalışanın etkisi çok büyük, o halde sosyal devlette karar mekanizmaları bu üç unsurdan oluşmalıdır. Bu iş Kapitalizm’de olduğu gibi, tek başına sermaye ve Komünizm’de olduğu gibi devletçilikle yürümediği ortada. Bu anlayışlara çalışanları da işin içine katarak her üç unsurun öncelikli hedefi ekonomiyi canlı tutmak olmalıdır. Böyle bir anlayışta ekonomi canlandıkça çalışana da insanca yaşayacak bir ücret düşeceği kesindir. Çünkü bu iş piyasanın manipülasyonlarına ve merhametine bırakılmaz. Belli ölçüde bir arz ve talebe göre, fiyat ve üretimin oluştuğu bir normal işleyen pazar ortamında; fiyatların, üretimin, dövizin vs. ne kadar olacağını devlet belirlediği taktirde, bu işin itici gücü olan tatlı rekabet heyecanının söneceği kesindir. İşte Komünizm’in ikinci açmazı da aslında budur. Gereksiz ve sebepsiz yere devlet müdahaleleri olduğunda üretim,  kalite ve fiyatlarda, ortaya çıkan olumsuzlukların suçlusu (Tabiat şartlarının sonucu bile olsa) her zaman devlet olacaktır. Sadece ekonomik gelişmenin önünü açmak için, bazı düzenlemeler yapan sosyal devlet anlayışında ise, bir şeyin bolluğunda veya kıtlığında oluşan ekonomik sorunlarda, toplum devletin müdahalesini kendisi isteyecektir. Komünist Sistem’de  günah keçisi ilan edilen devlete bu kez “Ey devlet nerdesin müdahale et” denilecektir. Böylece ceberut devlet yerini, kötü gün dostu “DEVLET BABA” alacaktır. Toplum bir ailedir ve devlette bu aile içinde, başta ekonomi olmak üzere her türlü sorunlarını ayırım yapmadan çözen bir baba gibidir. Devletin asli görevi; toplumu yani insanı yaşatan şefkatli bir baba olmalıdır.

 

Devlet ancak toplum yararına bazı müdahalelerde bulunarak, uygun şartlarda toplar ve ihtiyaç olan yerlere harcar. Kısacası DEVLET OYUNUN ANA KURALLARINI BELİRLER, GERÇEKTE OYUNU ÜRETEN ve TÜKETEN OYNAR. Her şeyi, Kapitalizmin o meşhur görünmez eline teslim etmek, kuzuyu kurda emanet etmektir. Mesele olan bu kuralları bir tarafın lehine işletmemektir. İşi ne tamamen bireysel rekabete ne de devlete teslim etmek çıkar yol değildir. Her ince kuralı da devlet belirlerse, Komünizm’de olduğu gibi, oyunun kalitesi ve heyecanı kalmaz, insan pasifleşir, girişimcilik ölür. Kontrollü ölçülerde insan hırsı ve rekabet, oyunun itici gücüdür. Yoksa oyun, her şeyin bir programla belirlendiği uzaktan kumandalı bir bilgisayar oyunu olur ve robot gibi olan oyuncuların oyuna pek katkısı olmadığından, kimse bu oyundan bir zevk almaz. Böyle bir oyunu ÖZGÜR irade sahibi bir insan oynamaz ve buna itiraz ederek Komünizm’de olduğu gibi oyunu sona erdirir. Her şeyin paraya bağlı olduğu bu medeniyetin sonu, paranın yani  Finans-Kapitalin hegemonyasına doğru ilerlemektedir. Aydınlanma ile Batı’da öldürülen Tanrı inancının tahtına oturmak için, kendini Tanrı veya seçilmiş sayan insanlar, O’nun Mesihî sananların arasındaki en büyük olma mücadelesi  son hızla sürmektedir. Bu gidişle ya Kapitalizm kendi kendini yok edecektir ya da İslam’da olduğu gibi; “HERKESİN HAKÇA PAYLAŞTIĞI, İHTİYACI KADAR ALDIĞI” âdil pazar ekonomisi anlayışına geri dönmekten başka çıkar yol yoktur. Gerçek özgürlük ancak böyle mümkün olur.

 

 Bu anlayıştaki bir yönetim çok büyük ölçüde adaletsizliğin önüne geçebilir. Ekonomiye hareket verecek dinamik ne mal biriktirme hırsı ve ne de sonsuz ihtiyaçlardır. İnsan için itici güç sadece egoist istekler değildir. Ego özgürlüğünü yüceltenler dünyanın üçte ikisine, bunu bile çok görmektedirler. Böyle giderse kendilerinden başka hiç kimseye bu hakkı tanımayacakları açıkça görülmektedir. Ego için olan özgürlükleri de zaten parayla satmaktadırlar. “Size de bir şey düşer” dedikleri emeğe lütfettikleri ücret ortadadır. Yükseklerde gözümüz yok! Mütevazı bir ev bir araba bizim için çok bile. Gerisini paylaşmasını biliriz. “Bir lokma bir hırka misali” günün şartlarına göre hayatî ihtiyaçlar için yeterliyken ömrümüzü burada, terk edip gideceğimiz mal mülk peşinde harcamanın bir anlamı yok. Ömür dediğin ne ki? Geride bir hoş seda bırakacak fikre, sanata ve insanlık için hayırlı işlere ayıracak vaktimiz olsun. İnsanın hayatını köle gibi çalışarak geçirmesi anlamsızlığın ta kendisidir. İnsan kürek veya çekiç sallama, bilgisayarın tuşuna basmak gibi ömrünü bir iş yerinde harcamak gibi basit işler için yaratılmadı. Serveti, markalarla gücü, zevk-sefalı hayatı, kısacası Kapitalist değer ölçülerini kutsamaktan vazgeçip; doğruluk dürüstlük, fedâkarlık, insanlığa hizmet, fikir, sanat, ilmî ilerleme vb. gibi değerler baş tacı yapılırsa, yani insan insanileştirilirse hayat bir anlam kazanıp, daha mutlu geçeceği bir gerçektir.

 

Kapitalizm’de revizyon sürmektedir.  Sözün özü bu iki akım, ekonomik sistem olarak SOSYAL DEVLET ilkelerinde bir araya gelmektedir. Yani her iki sistemin de ekonomide doğru yönleri vardır ve birbirinin eksiklerini tamamlamaktadır. Gelecekte insanlığı bekleyen iki sistem vardır. Ya Kapitalizm revizyonunu tamamlayarak BİREYCİLİKTEN TOPLUMSALLAŞMAYA-EGONOMİDEN EKONOMİYE- EGOLOJİDEN EKOLOJİYE-BENDEN BİZE doğru, yani maddecilikten insanileşmeye doğru evirilip, buradan da aydınlanma öncesi  hâkim anlayış olan “PAZAR EKONOMİSİ”ne yani insanlığın fabrika ayarlarına geri dönülecektir. Ya da gelecek bir avuç finans-kapitalin oligarkın hakim olduğu bir dünya kaçınılmaz. İnsanlık bu iki seçeneğin yol ayrımındadır. Bu da bizim determinizmimiz olsun.

 

 

 

 

 

 

Category: Genel
 • LarryGlari says:

  Competitive Rates & Undertaking Quotes
  Are you shopping quotes for an encountered advancement small business to handle your next iPad application venture OR hunting to hire an expert iPad application developer, designer or architect? Make sure you get a quote from us! Appnovation has a number of one of the most competitive rates to the market for veteran iPad application growth professionals.
  Proven Delivery Methods
  Our agile methodology ensures we indicate successes promptly and often, keeping you while in the loop every step in the way. No matter the scale or complexity of your job, our delivery is streamlined, speedy and price effective able to meet your timeline goals and stay inside of budget.
  Expert iPad Application Builders
  Our iPad software builders have deep expertise establishing cellular applications specifically with the iPad. Our builders can produce applications for iOS that will get the job done seamlessly across all Apple units. We also offer assistance having applications into Apple’s Application Save.
  Transparent, Collaborative & Communicative
  We give you finish visibility from working day just one of your iPad software progression venture and, we get the job done with you to definitely shape the right engagement product, delivery method and customized option to meet your unique needs. Our communication lines are always open throughout your engagement by means of email, phone, chat, Skype, and Google Hangout.
  Customer Satisfaction
  We operate hard to preserve higher customer satisfaction, providing you a dedicated account supervisor and assignment supervisor to make sure all aspects of your engagement with us run smoothly. Within the stop of your challenge, we ask for ones feedback on how we did, and we take the effects seriously.
  Brands That Trust Us & Why Purchasers Choose Us For iPad Application Growth
  http://gualdacatas.com/your-own-private-dissertation-private-coach-2/

 • LarryGlari says:

  ?A Perfect Essay: Well-Researched, Well-Structured, and Well-Written
   Essay as a complex piece of creating having a prolonged history. When you find yourself browsing the Internet exploring for academic web sites, how countless times do you find out internet websites that offer professional essay writers provider? Probably, it happened not once. The reality tends to be that being an essay writer today can be described as super job opportunity, and this career is becoming even more and a lot more popular among professionals in so many fields
   What do we mean having an essay and why is it so difficult to make a good a person that so a great deal of agencies offer help in crafting them? In school everybody writes essays about literature, but in fact this genre is significantly greater complex. An essay could be a piece of producing that discusses and analyses a particular topic. Today in every college or university students will have to compose essays for almost every class. An essay really is a way for students to demonstrate their brilliant analytical and critical thinking by applying excellent written English skills. Creating an essay requires time additionally, the ability to do research in order to existing facts from credible resources to express academic opinion.
   The history of an essay goes again to mid 1500s when Michel de Montaigne, a person from the most outstanding philosophers of that time, earliest published his volume Essais. This book contained over 100 short pieces of crafting which the author called ‘attempts’ to commit his thoughts and ideas to paper. They are stated to be predecessors with the modern day essay.
   Today, when we talk about an essay, we mostly think of it as of an academic software. Inside USA, Canada, and therefore the UK essays have become an obligatory task that tests students’ ability to analyze and express their ideas. However, essays written in schools and essays that are assigned to college or university students are different kinds of creating. College and university essays must be written logically and have a certain format, otherwise they won’t be accepted.
  Every professional essay writer knows that academic essays have a fixed structure. They usually consist on the three major sections:
   • Introductionbr  • Body paragraph  • Summary
   According to Harvard College Creating Center, essays should perform the following operations: introducing the argument, providing counterarguments and facts analysis, and making a summary. Introduction and summary have fixed position. Introduction opens the essay and summary summarizes it. Knowledge analysis, background answers, and counterarguments can appear in different parts with the composing. Counterarguments, for instance, can stand on the very beginning for the composing or before the summary; they tend to be included into the paragraph or be presented as a separate section.
   What tips is contained in every section of an essay? The purpose of an introduction is to make the reader get involved into the discussion. A smart introductory part must contain a short thesis statement. A thesis is a particular or two sentences that introduce the topic in the essay to readers. Essay writers need to get to remember that a thesis statement is responsible for what readers expect to see inside your composing, therefore a thesis always has to be updated. Those that reread your essay and find out that the focus has shifted from just one subject to another, you will will be needing to rewrite your thesis statement.
   Since the main task of an essay is to make an argument and to prove it, the body of an essay should be probably the most powerful section. A body usually consists of two or extra paragraphs in which a writer gives readers with evidence and explains his/her position relying on credible resources. The very first paragraph of your body has to contain the strongest argument or the most useful likely example. This paragraph aims at making readers consider the writer’s position as reasonable and need to procede on reading. Essay writer should also make every paragraph have a statement with the conclusion that creates a rational transition from an individual point to another. The second and, if necessary, the third paragraphs introduce less potent arguments and aim at supporting the previous thought.
   As you focus on a summary, you should briefly summarize the ideas you have mentioned inside of the essay. The summary has to link the last paragraph to the 1st a single to make the entire essay appear entire. You could benefit from making your discussion a part of the larger context to demonstrate that the topic underneath discussion has a good potential which you belong to the bigger community of writers who are interested on the same subject. This shows your ability to appear further and establish new ideas. You should not repeat presented ideas within the summary: your goal is to demonstrate how your points and examples are connected.
   Composing an essay relies upon on how ideal and deep your research is and how perfectly you understand the subject. If you know what you must craft about, one can structure your piece of creating inside of a way that’s clear for you and your reader. The essay has to flow, and this cannot be viable if different parts of an essay are not connected. Therefore, professional writers not only focus on their arguments but also improve transitions to make their essays appear finished. A new paragraph can initiate where the previous paragraph ended to demonstrate that the discussion keeps going. This is crucial basically because it helps readers not to get confused and be able to see how different parts from the crafting do the job together and prove the same point.
  pay for essay in uk

 • ZazirkinaSkacy says:

  cheapest 40mg cialis 90 count

  http://cialisqnz.com/ – generic cialis

  cialis cheap

  cialis gelatin tabs

 • DonaldCax says:

  how to buy sildenafil citrate in india
  viagra without a doctor prescription
  can you use viagra to get pregnant
  viagra without doctor
  viagra wholesale

 • ElmerDreag says:

  can i buy viagra in vietnam
  viagra without a doctor prescription
  precio viagra generica farmacias
  viagra without doctor
  viagra pills for sale cheap

 • KeithNow says:

  order viagra from canada online
  viagra without a doctor’s prescription
  long does pill viagra last
  viagra without prescription
  best prices viagra cialis

 • Jeremyjaf says:

  get viagra samples free
  viagra without doctor
  when will generic viagra be available in usa
  viagra without a doctor prescription
  buy viagra cheap online uk

 • Victorbip says:

  cheapest viagra on internet
  viagra without a doctor
  comprar viagra 25 mg
  viagra without doctor
  se puede comprar en farmacia viagra sin receta

 • ShelbyHiz says:

  legit place buy viagra online
  viagra without a prescription
  100mg viagra how long
  viagra without a prescription
  buyers sildenafil citrate tablets

 • Victorrop says:

  cialis canada buy
  online cialis
  where to order cialis
  cialis prices
  discount cialis viagra

 • RobertZepay says:

  discount viagra or cialis
  buy cialis online
  safe place order cialis
  buy cialis
  buy cheap cialis link online

 • KennethCox says:

  generic cialis cheap
  online cialis
  best place to buy cialis on line
  buy cialis online
  cialis for sale in toronto

 • Jamesram says:

  cheap cialis uk online
  buy cialis
  discount card for cialis
  cialis online
  where to buy cheap cialis online

 • Nelsonlom says:

  buy cialis canada no prescription
  cialis prices
  buy cialis 2.5 mg
  buy cialis online
  buy cialis in mexico

 • WilliamKnock says:

  cheapest way to buy cialis
  online cialis
  order cialis by phone
  buy cialis online
  cheap cialis new zealand

 • LouisSes says:

  generico viagra faz mesmo efeito
  viagra price
  buy viagra australia store
  viagra price
  buying viagra australia legal

 • FloydFum says:

  list of generic viagra
  viagra cost
  price of cialis vs viagra
  cost of viagra
  latest price of viagra in india

 • LouisSes says:

  viagra pills for women
  viagra price
  provato viagra generico
  viagra prices
  cutting 100mg viagra in half

 • JamesFup says:

  private prescription viagra price
  cost of viagra
  viagra generique canada
  cost of viagra
  viagra 100mg vs 50mg

 • FloydFum says:

  can viagra pills expire
  viagra prices
  100mg viagra vs 20 mg cialis
  viagra cost
  hvor meget viagra

 • Geraldtrery says:

  viagra generico low cost
  viagra coupons
  costco pharmacy viagra prices
  viagra prices
  kostet viagra pille

 • MichaelTig says:

  how to order viagra online in india
  viagra price
  fda approved generic viagra
  viagra coupons 75 off
  viagra how many pills

 • MathewVer says:

  to buy viagra in india
  best price for viagra
  pfizer viagra 100mg price
  viagra coupons 75 off
  buy generic viagra cialis levitra

 • JamesVag says:

  can u cut viagra pills half
  best price for viagra
  safe site buy generic viagra
  viagra prices
  generic viagra availability in us

 • DonaldLaw says:

  sell the evolution of a viagra salesman
  best price for viagra
  buy us viagra
  best price for viagra
  does generic viagra work same real stuff

 • DanielCoalk says:

  sildenafil generico efectos secundarios
  viagra price
  what pill is better than viagra
  viagra coupons
  cheap viagra kamagra

 • Davidpax says:

  buy cialis vegas
  cialis coupon 20 mg
  buy cialis jelly
  cialis coupon
  cialis 20mg pills

 • JohnnyIcemy says:

  cialis pills cut half
  cialis coupons printable
  buy cialis uk no prescription
  5 mg cialis coupon printable
  buy cialis online canada pharmacy

 • JarrodMab says:

  cheapest pharmacy cialis
  coupon for cialis
  buy discount cialis
  cialis coupons
  order cialis canadian pharmacy

 • CharlesJam says:

  cialis discount australia
  cialis coupons 2017
  safe place order cialis
  cialis coupons
  cialis pills for men

 • Patrickhoody says:

  cheapest cialis new zealand
  cialis coupons 2017
  cialis uk buy online
  cialis coupon
  popular pills online compra cialis italy

 • VictorVaw says:

  buy levitra germany
  levitra
  buy levitra pills
  levitra rezeptfrei deutschland
  levitra online cheap

 • Stevenhon says:

  cheapest price for levitra
  levitra bayer 20mg meilleur prix
  cheap canadian levitra
  levitra bayer 20mg meilleur prix
  cheap viagra levitra

 • Terryhoows says:

  buy levitra and cialis
  viagra vs cialis vs levitra
  cheap levitra canadian pharmacy
  levitra 20mg
  best buy levitra

 • VictorVaw says:

  buy levitra online europe
  levitra
  buy levitra paypal
  levitra 20 mg
  buy levitra toronto

 • RalphFaurb says:

  buy levitra cheap online
  generic levitra
  buy levitra discount
  generic levitra
  can order levitra online

 • AnthonyVek says:

  buy levitra in london
  levitra
  cialis viagra levitra sale
  levitra online
  cheapest levitra australia

 • KevinHom says:

  cheapest cialis canada .com
  cialis without a doctor’s prescription
  pharmacy has cheapest cialis
  cialis without a doctor prescription
  can cut cialis pills half

 • Douglasgef says:

  cheap-cialis-e.com
  cialis without a doctor’s prescription
  buy cialis safely online
  cialis without a doctor
  buy cialis fda

 • CharlesBrody says:

  cheapest place to get cialis
  cialis without prescription
  how to order cialis online no prescription
  cialis without a prescription
  buy genuine cialis online

 • DerekScose says:

  order cialis professional
  cialis without prescription
  buy cialis pakistan
  cialis without a doctor
  cheapest cialis in new zealand

 • Robertsoome says:

  36 hour cialis sale
  cialis without a prescription
  cheap authentic cialis
  cialis without a doctor’s prescription
  where is the best place to buy cialis

 • JosephSof says:

  has best prices viagra
  viagra without a prescription
  can you buy real viagra from canada
  viagra without a doctor’s prescription
  use sildenafil citrate 50mg

 • RichardOxisk says:

  herbal viagra 450 mg
  viagra without a prescription
  generic viagra with generic priligy
  viagra without a doctor
  safe take 200 mg viagra

 • DennistrarA says:

  buy women viagra uk
  viagra without a doctor
  get high off viagra
  viagra without a doctor’s prescription
  average cost of viagra pill

 • Ronaldsig says:

  cheap viagra to buy online
  viagra without prescription
  how old do you need to be to buy viagra
  viagra without a doctor prescription
  vendita pillole viagra

 • BrandonTenty says:

  can i cut a viagra pill in half
  viagra without prescription
  buy viagra american express
  viagra without doctor
  get viagra canadian pharmacy

 • Michaelerogs says:

  casino de dinero real
  casino online
  las vegas online casino slots
  casino online
  australian online casino games

 • Terrycor says:

  online oregon casinos
  online casinos
  bonus bingo casino
  casino
  download casino android

 • WillardVen says:

  top rated casino games
  casino real money
  casinos online that accept us players
  online casino
  blackjack 3 card poker online

 • Craignip says:

  live casino webcam online
  online casinos
  live baccarat online
  casino
  online casino money prizes

 • Georgesparp says:

  high payout online casinos
  online casino
  mini roulette online game
  casino real money
  bingo machines canada

 • Caseywex says:

  online casino usa accepted
  casino online
  world best slots accepting us players
  casino real money
  play roulette online casino

 • JasonCaw says:

  us deposit at online casinos
  casino online
  las vegas casinos play online
  casino online
  pokies online nz

 • Larrygeabs says:

  online internet baccarat
  online casino
  flash slot machine download
  casino real money
  online casino software usa

 • BruceNuary says:

  virtual bingo games
  online casino
  online casino live baccarat
  casino online
  popular online gambling

 • AntonioCoado says:

  online keno and slots
  casino
  online casinos accepting u s players
  online casino
  best casino bonus

 • Brucelet says:

  casinos on net
  online casino
  online casinos accepting u s players
  casino
  u s internet gambling

 • ArturoTut says:

  good website buy viagra
  viagra without a doctor prescription
  cheap viagra pills sale
  viagra without a prescription
  buying viagra from canada safe

 • Jamesfuh says:

  cheap fast viagra
  viagra without a doctor
  how old do i have to be to get viagra
  viagra without a doctor’s prescription
  cut a viagra pill

 • Robertcax says:

  order generic viagra overnight
  viagra without a doctor prescription
  viagra ohne rezept online bestellen
  viagra without prescription
  can you buy viagra pharmacy spain

 • Brucecip says:

  viagra kaufen 1 tablette
  viagra without doctor
  sildenafil citrato 25mg
  viagra without a doctor
  chinese viagra 2000 mg

 • RobertZot says:

  viagra and cialis taken together
  viagra without a doctor’s prescription
  is there a generic drug for viagra
  viagra without prescription
  viagra best online

 • JefferySer says:

  viagra uk price comparisons
  viagra without a doctor prescription
  sildenafil viagra generic
  viagra without a prescription
  generic viagra buy canada

 • Chrisbed says:

  viagra online apotheke holland
  erectile dysfunction medications
  pill box viagra
  ed drugs
  buy viagra online in new zealand

 • RolandNib says:

  cialis 10 mg forum
  best erection pills
  viagra levitra online
  best erection pills
  viagra sale bangkok

 • Antioneven says:

  comprar cialis generico por paypal
  ed drugs
  india cialis generic
  ed medications
  can you cut cialis 20mg in half

 • Chrisbed says:

  cialis generic available us
  erectile dysfunction medications
  cialis 5 mg is it enough
  erection pills
  where can i get a viagra sample

 • RolandNib says:

  viagra cheap prices
  ed drugs
  prix boite viagra 50mg
  best erection pills
  tadalafil generic best price

 • KellyUnasy says:

  nome de genericos do viagra
  best erection pills
  levitra vs viagra price
  erectile dysfunction pills
  se puede comprar viagra en una farmacia sin receta

 • Chrisbed says:

  what are cialis pills for
  cialis on line no pres
  cheapest cialis in uk
  no prescription cialis
  cialis professional 20mg pills

 • LouisJouth says:

  cheapest place to buy cialis online
  cialis on line no pres
  order cialis us
  cialis without a doctor’s prescription
  cheapest cialis from india

 • Tysonamefs says:

  cheap viagra or cialis
  cialis without doctor
  cialis wholesale uk
  cialis without a doctor prescription
  brand name cialis for sale

 • RobertSof says:

  cheap cialis australia
  cialis rezeptfrei
  cialis buy from canada
  cialis without a doctor prescription
  cialis pills pictures

 • CarlosBuild says:

  popular pills online compra cialis italy
  cialis without a doctor’s prescription
  cialis pills cut half
  cialis rezeptfrei
  generic cialis cheap

 • AndreDob says:

  when does viagra go generic in the us
  viagra pills
  taking viagra adderall together
  buy viagra online
  buy viagra online in australia paypal

 • ArmandoZoome says:

  typical viagra price
  cheap viagra
  best price on real viagra
  cheap viagra
  50mg de viagra

 • RickySause says:

  buy cheap pfizer viagra online
  viagra pills
  online apotheke viagra test
  cheap viagra
  viagra in canada online

 • Jamesshodo says:

  10 viagra pills
  cheap viagra
  viagra genericos mexico
  buy viagra online
  does generic viagra work women

 • DeweyArils says:

  us prices viagra
  cheap viagra
  pillole viagra
  viagra pills
  viagra the blue pill

 • Donaldlem says:

  safe viagra online orders
  viagra online
  online store for viagra
  buy viagra online
  onde comprar o viagra generico

 • MarvinvaB says:

  how to get viagra in bangladesh
  viagra prices
  pink viagra online
  buy viagra online
  where to buy pfizer viagra in delhi

 • RobertDug says:

  street price of viagra
  cheap viagra
  how to buy safe viagra online
  viagra online
  can you buy viagra online legally uk

 • ClaytonUncob says:

  cheap viagra levitra cialis
  cialis online
  discount generic cialis 20mg
  cheap cialis
  cialis pills description

 • MarvinOxymn says:

  cialis professional sale
  cialis online
  buy cialis thailand
  buy cialis
  real cialis for sale

 • Robertgor says:

  order cialis online no prescription canada
  buy cialis online
  cialis pills cheap
  cheap cialis
  buy generic cialis no prescription

 • Scottamalf says:

  how to get a prescription for viagra online
  viagra cost
  much do viagra pills cost
  viagra cost
  viagra generic buy

 • Darreltic says:

  viagra pill no imprint
  cost of viagra
  generic viagra lowest price
  cost of viagra
  cual es el nombre generico del viagra

 • Austinbit says:

  can you buy viagra off the counter
  best price for viagra
  online dr for viagra
  viagra cost
  where can you buy viagra yahoo

 • Desmondvak says:

  buying viagra in australia
  best price for viagra
  erofast sildenafil 50 mg como comprar
  how much viagra does cost
  can you half viagra pill

 • Larrykeelm says:

  canadian online viagra
  viagra prices
  buy generic viagra brazil
  best price for viagra
  se puede comprar viagra en farmacia sin receta

 • Louislog says:

  generic viagra good
  viagra prices
  pills like viagra for women
  best price for viagra
  la mejor viagra generica

 • ClarkAccen says:

  canadian pharmacy online
  canadian pharmacies shipping to usa
  prescription drugs online without
  best canadian mail order pharmacies
  online pharmacy without scripts

 • Lloydlak says:

  Canadian Online Pharmacy
  best canadian mail order pharmacies
  canadian online pharmacies
  best canadian mail order pharmacies
  canadian drugs

 • RobertIncew says:

  natural pills that work like viagra
  viagra without a doctor prescription
  where to buy generic viagra in canada
  viagra without a doctor prescription
  where is generic viagra manufactured

 • WilliamSaila says:

  do need get viagra
  viagra without prescription
  generic viagra available india
  viagra ohne rezept aus deutschland
  buy viagra in uk

 • IsaacPem says:

  viagra for women pink pill
  viagra no prescription
  can you use viagra and cialis together
  viagra ohne rezept aus deutschland
  best place to buy real viagra

 • RichardAgere says:

  can you take 2 viagra pills at once
  viagra ohne rezept aus deutschland
  generic viagra 25mg
  viagra ohne rezept aus deutschland
  sildenafil 50 mg y el alcohol

 • Larrypew says:

  150 mg viagra dosage
  viagra no prescription
  100mg viagra vs 20mg levitra
  viagra without a doctor prescription
  can you buy viagra in france

 • AndrewTaf says:

  can you legally buy viagra in the uk
  viagra no script
  viagra online sicher
  viagra without a doctor prescription
  buy viagra and cialis

 • Jimmiekag says:

  buy viagra online new zealand
  viagra no prescription
  can i buy viagra at walmart
  viagra no script
  viagra online kaufen mit paypal

 • IvanenkovSkacy says:

  swiss medical cialis|usefull link cialis dose|brand name cialis 20 mg|recommended site cialis c 50|visit our site cialis on ine|cialis 2|cialis next day|dapoxetine and cialis together|order cialis canadian pharmacy|canada cialis sample|buy cialis in gauteng|comprare cialis in modo sicuro|cialis online basso prezzo|cialis sconto|try it cialis discount prices|cialis on cnbc|cialis sur ordonnance|cialis die uber|cialis sans ordonnance franc|acheter cialis 20mg en france|cialis cost at walmart|very cheap cialis|comprar cialis super active|pastiglie cialis costo|cialis en parafarmacias|picture of generic cialis pill|buying cialis online australia|brand cialis australia|link for you cialis one a day|2 waysto takecialis for ed|cialis 5 mg everyday|cialis generika kaufen forum|cialis chi lo ha provato|does online cialis work|cialis per pill shipping|online cialis zum verkauf|acheter pas cher cialis jelly|can i take tyleno with cialis|cialis prices eu|buy cialis tadalafil wholesale|comprar cialis bi|cialis acheter online|comprar cialis rosari|cialis generique allemagne|order cialis discounts|medikament cialis 10 mg|cialis average price 10mg|florida brand cialis|farmacia de cialis india|discount price on cialis|to enhance effects of cialis|compra cialis cialis mg|cialis tablets 5mg|cialis baratos nos compran|puedo tomar cialis en ayuna|click now cialis brand|coupure de la pilule cialis|cialis brand name for sale|generika cialis apotheke|cialis 10mg gunstig kaufen|only here cheap cialis soft|cialis 71ffacts|visit web site buy cialis us|cialis 8omg|acheter cialis sur le net|i use it find cialis cheap|cialis indien generika|recommended cialis dose|compre muestras cialis|look here generic cialis fedex|cialis aus deutschland|existe generico del cialis|buy liquid form cialis|generic cialis 20 mg price|cialis pills effects|cialis generico en colombi|farmacia di usa per cialis|cialis cash price|cialis generico culiaca|prices of cialis tablets|cialis britnicos|cialis italien kaufen|que es cialis 20 mg|i use it cialis overnight|comprar cialis en murcia|cialis lilly 20mg naco su|preis fr cialis 10 mg|i use it order cialis now|cialis dose 30mg|cialis canad del descuento|look there cialis now online|cialis deals|uso del cialis 5 mg|meilleur prix generic cialis|cialis 5mg price south africa|cialis 5 mg on line purchase|similar cialis|new zealand generic 5mg cialis|cialis prix de vente|we like it pill price cialis|easy way to get cialis|cialis serve la ricetta|cialis tablette teilen|click here get cialis cheap|can you get cialis for free|cialis on line stores|buy sublingual cialis 10 pills|cialis 20mg 8 st preisvergleic|cialis soft tablets online|vand cialis 10 mg|comprare cialis online itali|can i take cialis everyday|cost daily cialis nz|cialis sin receta en farmacia|only today cialis generic sale|cialis cheap from canada|venta de cialis en espa241a|visit our site cialis price|discount cialis no rx|cialis tablets uk paypal uk|asia online cialis purchase|try it buy cialis in the uk|cialis avec paypal|25 mg of cialis is it enough|cheap generic super cialis|click here get cialis online|buy cialis generic blogspot|cialis 25mg pric|cialis purchase online canada|costo di pillola cialis|precio cialis en andorr|legit website to buy cialis|cialis strips erfahrungen|cialis prices europe|cost per pill for cialis|special discount cialis|cialis 5 mg lilly|cialis moins cher lyon|just try buy cialis uk|only here order cialis|monthly cost daily cialis|cialis when to take before|cialis precio andorra|black cialis uk|the best place info cialis|uk cheap generic cialis|cialis purchase in australia|compre bangkok cialis donde|dove comprare cialis foru|we like it 5mg cialis uk|cialis or levitra farmaci|cialis uk 40mg|cialis und doxycycli|cialis nebenwirkungen forum|fast delivery generic cialis|buy tadalafil cialis|how to buy cialis in brisbane|female cialis india|cialis profesional 5mg|look here pfizer cialis 50mg|we recommend cialis for sale|precio cialis farmaci|dose consigliata di cialis|cialis generic canada|cialis abgelaufen|cialis 20 mg internet|cialis gnrique en france|marque cialis barato|adcirca cheaper than cialis|i use it get cialis|cialis 10 effet|venta de cialis malasia|cialis soft tabs buy online|cialis tab 20mg x 8|cialis tadalafil 20mg kaufen|best on line cialis|cheap cialis overnight|cialis en ligne gr|looking for cheap cialis|cialis generic italia|canadian pharmacy cialis brand|look there cialis overnight|wow cialis made in the usa|i use it cialis generic brand|cialis discount canada mexico|cialis 5mg price uk|cialis mit paypal bezahlen|enter site cialis med store|best price cialis 20 mg|precio de compra cialis|the best site buy cialis 50 mg|cialis buy cheap cheapest|cialis 20 mg ou 5mg|cialis douleurs jambe|saturn cialis levitra|cialis tablet split|generika online cialis|wow look it about cialis|generika cialis kaufen|cialis brasil comprar|cialis 5 mg tadalafil nedir|cialis prescription canada|prices cialis 120|cialis nez bouche|comprar cialis efectivo|brand cialis online pharmacy|cialis farmacias andorra|look here cialis cancdian dugs|cialis genericos 10mg|cialis hiv|acquistare cialis a san marino|cialis daily side effects|cialis spanien kaufen|cialis on line australia|i use it cost of daily cialis|cialis daily 5mg reviews|cialis pill markings|where can i buy safe cialis|cialis rezeptfrei vergleich|brand cialis mist canada|buy cialis here|cialis c20 uk|cialis angioplasty|cialis online svizzera|cialis ebay|how i can buy cialis|best cialis virgra site|good choice free cialis sample|cialis fast uk|cialis und wikipedia|just try cialis daily prices|forum cialis ligne|canadian pharmacy cialis 40 mg|commander du cialis pas che|cialis lilly france|wow look it levitra cialis|cialis 20mg generico|cialis montreal|venta de los cialis|il cialis farmaco|cialis canadian go|acheter du cialis en franc|cialis testimonial|sample prescription cialis|cialis 5mg original kaufen|cialis eiaculazione precoce|cialis e sessualita|australia online cialis|60 mg cialis|apotheke online kanada cialis

  http://cialisuqkd.com/ – buy cialis,buy cialis online,cialis cheap,generic cialis,cialis online,cialis,cialis coupon
  buy cialis,buy cialis online,cialis cheap,generic cialis,cialis online,cialis,cialis coupon

  swiss medical cialis|usefull link cialis dose|brand name cialis 20 mg|recommended site cialis c 50|visit our site cialis on ine|cialis 2|cialis next day|dapoxetine and cialis together|order cialis canadian pharmacy|canada cialis sample|buy cialis in gauteng|comprare cialis in modo sicuro|cialis online basso prezzo|cialis sconto|try it cialis discount prices|cialis on cnbc|cialis sur ordonnance|cialis die uber|cialis sans ordonnance franc|acheter cialis 20mg en france|cialis cost at walmart|very cheap cialis|comprar cialis super active|pastiglie cialis costo|cialis en parafarmacias|picture of generic cialis pill|buying cialis online australia|brand cialis australia|link for you cialis one a day|2 waysto takecialis for ed|cialis 5 mg everyday|cialis generika kaufen forum|cialis chi lo ha provato|does online cialis work|cialis per pill shipping|online cialis zum verkauf|acheter pas cher cialis jelly|can i take tyleno with cialis|cialis prices eu|buy cialis tadalafil wholesale|comprar cialis bi|cialis acheter online|comprar cialis rosari|cialis generique allemagne|order cialis discounts|medikament cialis 10 mg|cialis average price 10mg|florida brand cialis|farmacia de cialis india|discount price on cialis|to enhance effects of cialis|compra cialis cialis mg|cialis tablets 5mg|cialis baratos nos compran|puedo tomar cialis en ayuna|click now cialis brand|coupure de la pilule cialis|cialis brand name for sale|generika cialis apotheke|cialis 10mg gunstig kaufen|only here cheap cialis soft|cialis 71ffacts|visit web site buy cialis us|cialis 8omg|acheter cialis sur le net|i use it find cialis cheap|cialis indien generika|recommended cialis dose|compre muestras cialis|look here generic cialis fedex|cialis aus deutschland|existe generico del cialis|buy liquid form cialis|generic cialis 20 mg price|cialis pills effects|cialis generico en colombi|farmacia di usa per cialis|cialis cash price|cialis generico culiaca|prices of cialis tablets|cialis britnicos|cialis italien kaufen|que es cialis 20 mg|i use it cialis overnight|comprar cialis en murcia|cialis lilly 20mg naco su|preis fr cialis 10 mg|i use it order cialis now|cialis dose 30mg|cialis canad del descuento|look there cialis now online|cialis deals|uso del cialis 5 mg|meilleur prix generic cialis|cialis 5mg price south africa|cialis 5 mg on line purchase|similar cialis|new zealand generic 5mg cialis|cialis prix de vente|we like it pill price cialis|easy way to get cialis|cialis serve la ricetta|cialis tablette teilen|click here get cialis cheap|can you get cialis for free|cialis on line stores|buy sublingual cialis 10 pills|cialis 20mg 8 st preisvergleic|cialis soft tablets online|vand cialis 10 mg|comprare cialis online itali|can i take cialis everyday|cost daily cialis nz|cialis sin receta en farmacia|only today cialis generic sale|cialis cheap from canada|venta de cialis en espa241a|visit our site cialis price|discount cialis no rx|cialis tablets uk paypal uk|asia online cialis purchase|try it buy cialis in the uk|cialis avec paypal|25 mg of cialis is it enough|cheap generic super cialis|click here get cialis online|buy cialis generic blogspot|cialis 25mg pric|cialis purchase online canada|costo di pillola cialis|precio cialis en andorr|legit website to buy cialis|cialis strips erfahrungen|cialis prices europe|cost per pill for cialis|special discount cialis|cialis 5 mg lilly|cialis moins cher lyon|just try buy cialis uk|only here order cialis|monthly cost daily cialis|cialis when to take before|cialis precio andorra|black cialis uk|the best place info cialis|uk cheap generic cialis|cialis purchase in australia|compre bangkok cialis donde|dove comprare cialis foru|we like it 5mg cialis uk|cialis or levitra farmaci|cialis uk 40mg|cialis und doxycycli|cialis nebenwirkungen forum|fast delivery generic cialis|buy tadalafil cialis|how to buy cialis in brisbane|female cialis india|cialis profesional 5mg|look here pfizer cialis 50mg|we recommend cialis for sale|precio cialis farmaci|dose consigliata di cialis|cialis generic canada|cialis abgelaufen|cialis 20 mg internet|cialis gnrique en france|marque cialis barato|adcirca cheaper than cialis|i use it get cialis|cialis 10 effet|venta de cialis malasia|cialis soft tabs buy online|cialis tab 20mg x 8|cialis tadalafil 20mg kaufen|best on line cialis|cheap cialis overnight|cialis en ligne gr|looking for cheap cialis|cialis generic italia|canadian pharmacy cialis brand|look there cialis overnight|wow cialis made in the usa|i use it cialis generic brand|cialis discount canada mexico|cialis 5mg price uk|cialis mit paypal bezahlen|enter site cialis med store|best price cialis 20 mg|precio de compra cialis|the best site buy cialis 50 mg|cialis buy cheap cheapest|cialis 20 mg ou 5mg|cialis douleurs jambe|saturn cialis levitra|cialis tablet split|generika online cialis|wow look it about cialis|generika cialis kaufen|cialis brasil comprar|cialis 5 mg tadalafil nedir|cialis prescription canada|prices cialis 120|cialis nez bouche|comprar cialis efectivo|brand cialis online pharmacy|cialis farmacias andorra|look here cialis cancdian dugs|cialis genericos 10mg|cialis hiv|acquistare cialis a san marino|cialis daily side effects|cialis spanien kaufen|cialis on line australia|i use it cost of daily cialis|cialis daily 5mg reviews|cialis pill markings|where can i buy safe cialis|cialis rezeptfrei vergleich|brand cialis mist canada|buy cialis here|cialis c20 uk|cialis angioplasty|cialis online svizzera|cialis ebay|how i can buy cialis|best cialis virgra site|good choice free cialis sample|cialis fast uk|cialis und wikipedia|just try cialis daily prices|forum cialis ligne|canadian pharmacy cialis 40 mg|commander du cialis pas che|cialis lilly france|wow look it levitra cialis|cialis 20mg generico|cialis montreal|venta de los cialis|il cialis farmaco|cialis canadian go|acheter du cialis en franc|cialis testimonial|sample prescription cialis|cialis 5mg original kaufen|cialis eiaculazione precoce|cialis e sessualita|australia online cialis|60 mg cialis|apotheke online kanada cialis

 • LyudaSkacy says:

  brand nabdame viagra for sale|mens health viagra|descuento barato viagra|we recommend buy cheap viagra|viagra online contrassegno|viagra 100 mg normal dosage|viagra sales in bali|viagra professionnel 100 mg|buy viagra dallas|we recommend viagra overnight|viagra cost in india|livraison rapide de viagra|viagra femminile corriere|nome formula generico viagra|viagra en pharmacie a paris|viagra comparison prices|lowest price real viagra|erectile dysfun4b4ction viagra|viagra cialis free pills |viagra getting cheaper|viagra sublingual sale generic|viagra over counter california|viagra combien temps avant|viagra tienda en lnea co uk|taking viagra for fun|cheapest viagra prices canada|obat generic viagra kamagra|viagra 4 tablets price|buy viagra jelly 80 mg online|viagra in toronto|viagra samples in london uk|viagra pill for sale uk|viagra uk salepeople group|viagra testpackung kostenlos|100g viagra how do i use|just try online rx viagra|how does viagra work wikipedia|free trial of generic viagra|viagra bestellen kaufen|pfizer viagra usa|valium and viagra|kaufen viagra berlin|online purchase of viagra|achat du viagra 50 mg|viagra senza ricetta yaho|viagra 100mg preci|viagras genericas en venezuela|generic viagra canada online|how long till viagra works|viagra shelflife|viagra loss of vision|ebay viagra cialis levitr|just try fast shipping viagra|try it viagra england|comprare viagra|viagra australia suppliers|viagra soft tabs online cheap|try it buying generic viagra|genericos para viagra|viagra super active mail order|can i buy viagra in pakistan|where to buy vegetal viagra|when will viagra go generic|einkaufen viagra|comprar genericos viagra|finegra viagra cialis levitra|viagra plus canada|buying viagra in cabo|viagra most mg|come viagra al sicuro in linea|viagra naturale vendita line|viagra uk customs|plant viagra chinese|only today budget viagra|buy viagra sublingual 20|buy viagra pharmacy online|viagra cialis sales|cost of viagra at walmart|viagra 100 mg caplin piont|try it viagra sent from canada|prozac viagra|viagra over counter uk 2011|walmart drug price viagra|levitra viagra economico|trouver viagra acheter|only today official viagra|walmart viagra price|viagra tesco online|can i buy viagra over counter|look there lowest viagra price|precio viagra sin recet|generic viagra by ranbaxy|achat viagra en ligne|canada viagra sales|viagra in svizzer|viagra kaufen apotheke preis|visit web site super viagra|viagra rennes|viagra amlodipine interactions|viagra by post|viagra preis mit rezept|viagra original achat|einfuhrbestimmungen viagra|viagra en barcelona|cheap non prescription viagra|viagra costco cost|viagra basso prezzo|viagra online mexico|buy viagra sale|can you buy viagra without px|viagra 4 free|viagra in montreal drug store|viagra petite dose|il viagra cost|viagra werbung email|bad news viagra|viagra pricing at walmart|viagra for ladies|le prix de viagra nz|viagra vendita farmacia|viagra 877|cialis viagra mix|viagra bestellen rezept|viagra prescription refills|much do viagra cost|can we buy viagra in amsterdam|viagra 50 ou 100 mg|best online generic viagra|viagra e il cuor|viagra cialis alcoo|wo einkaufen online viagra|viagra kaufen munchen|sales viagra 2009|viagra price lahore|is 100mg of viagra too much|where can i order viagra|follow link viagra en gel|viagra para tienda de venta|levitra cialis viagra comprar|produit generique viagra|viagra e zoloft|generic viagra pill online|effet viagra et ciali|how viagra works|reviews buy viagra|viagra and women use|cheap viagra super plus|wher to buy viagra in dublin|prix du viagra non generiqu|viagra ind|generic viagra for cheap in uk|viagra samples for sale|viagra mit 1|where to buy 150ml viagra|cialis vs viagra price|cheap viagra with dapoxetine|viagra mail order pharmacy|viagra for sale brisbane|viagra significat|viagra costs in mexico|buy cialis viagra in sydney|medical viagra tablets|le viagra en pharmacie|enter site viagra 30 mg|buy 200 mg viagra cut in half|can india in i viagra buy|cheap viagra on line in texas|prix du viagra en parapharmaci|viagra cialis contrareembolso|viagra pfizer fr|viagra online kaufen paypal|no prescription viagra soft|viagra soft flavoured uk|cost of a viagra|viagra 25mg timing|viagra for sale lowest prices|indian viagra tablets|we use it cheep viagra uk|viagra online foro|viagra pour homme effet|viagra online bestellen legal|viagra richtig einnehmen|is 150 mg viagra too much|best age take viagra|buy viagra cialis|viagra 100mg effect|online dr for viagra|in to buy viagra online how|generic viagra soft tabs|overnight delivery viagra|can you get viagra free nhs|authentic viagra|viagra united kingdom|viagra naturel|viagra generico aus|viagra origins|order viagra online buy cheap|buy single viagra pills couk|try it getting viagra|coupons viagra online|dapoxetine et viagra|cost viagra cvs pharmavy|how to get viagra uk|viagra dosage 150 mg|viagra or cialis which is best|click now cheap viagra online|viagra effect and how to take|is price viagra walmart|mens health generic viagra|muestra del viagra|viagra oder cialis wirkung|preise viagra 5|best online source for viagra|look here viagra 20|lowest prices soft viagra|viagra in delhi 25 mg|viagra generic when available|i take 800mg viagra|viagra di ordine britannici|viagra levitra lilly|viagra nebenwirkungen gefahren|viagra di sergio rubin|very good site viagra prices|viagra massachusetts|difference viagra and cialis|much does 50mg viagra cost|viagra 25 mg o 50 mg|il viagra per vendita eu|original viagra discounted|can i buy viagra in chemist|viagra oslo|buying cheap viagra canada|dose efficace viagra|cialis glaucoma levitra viagra|best prices generic viagra|viagra jelly 100|site fiable achat viagra|usefull link cheap soft viagra|how to buy viagra canada|viagra prescription nz|viagra discret|enter site viagra overnite|buy viagra ottawa|viagra in linea sicuro|il viagra napoletan|achat viagra fr|best results with viagra 50mg|click now viagra mail order|viagra australia express|generic viagra vs brand name

  http://viagraaloq.com/ – cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  brand nabdame viagra for sale|mens health viagra|descuento barato viagra|we recommend buy cheap viagra|viagra online contrassegno|viagra 100 mg normal dosage|viagra sales in bali|viagra professionnel 100 mg|buy viagra dallas|we recommend viagra overnight|viagra cost in india|livraison rapide de viagra|viagra femminile corriere|nome formula generico viagra|viagra en pharmacie a paris|viagra comparison prices|lowest price real viagra|erectile dysfun4b4ction viagra|viagra cialis free pills |viagra getting cheaper|viagra sublingual sale generic|viagra over counter california|viagra combien temps avant|viagra tienda en lnea co uk|taking viagra for fun|cheapest viagra prices canada|obat generic viagra kamagra|viagra 4 tablets price|buy viagra jelly 80 mg online|viagra in toronto|viagra samples in london uk|viagra pill for sale uk|viagra uk salepeople group|viagra testpackung kostenlos|100g viagra how do i use|just try online rx viagra|how does viagra work wikipedia|free trial of generic viagra|viagra bestellen kaufen|pfizer viagra usa|valium and viagra|kaufen viagra berlin|online purchase of viagra|achat du viagra 50 mg|viagra senza ricetta yaho|viagra 100mg preci|viagras genericas en venezuela|generic viagra canada online|how long till viagra works|viagra shelflife|viagra loss of vision|ebay viagra cialis levitr|just try fast shipping viagra|try it viagra england|comprare viagra|viagra australia suppliers|viagra soft tabs online cheap|try it buying generic viagra|genericos para viagra|viagra super active mail order|can i buy viagra in pakistan|where to buy vegetal viagra|when will viagra go generic|einkaufen viagra|comprar genericos viagra|finegra viagra cialis levitra|viagra plus canada|buying viagra in cabo|viagra most mg|come viagra al sicuro in linea|viagra naturale vendita line|viagra uk customs|plant viagra chinese|only today budget viagra|buy viagra sublingual 20|buy viagra pharmacy online|viagra cialis sales|cost of viagra at walmart|viagra 100 mg caplin piont|try it viagra sent from canada|prozac viagra|viagra over counter uk 2011|walmart drug price viagra|levitra viagra economico|trouver viagra acheter|only today official viagra|walmart viagra price|viagra tesco online|can i buy viagra over counter|look there lowest viagra price|precio viagra sin recet|generic viagra by ranbaxy|achat viagra en ligne|canada viagra sales|viagra in svizzer|viagra kaufen apotheke preis|visit web site super viagra|viagra rennes|viagra amlodipine interactions|viagra by post|viagra preis mit rezept|viagra original achat|einfuhrbestimmungen viagra|viagra en barcelona|cheap non prescription viagra|viagra costco cost|viagra basso prezzo|viagra online mexico|buy viagra sale|can you buy viagra without px|viagra 4 free|viagra in montreal drug store|viagra petite dose|il viagra cost|viagra werbung email|bad news viagra|viagra pricing at walmart|viagra for ladies|le prix de viagra nz|viagra vendita farmacia|viagra 877|cialis viagra mix|viagra bestellen rezept|viagra prescription refills|much do viagra cost|can we buy viagra in amsterdam|viagra 50 ou 100 mg|best online generic viagra|viagra e il cuor|viagra cialis alcoo|wo einkaufen online viagra|viagra kaufen munchen|sales viagra 2009|viagra price lahore|is 100mg of viagra too much|where can i order viagra|follow link viagra en gel|viagra para tienda de venta|levitra cialis viagra comprar|produit generique viagra|viagra e zoloft|generic viagra pill online|effet viagra et ciali|how viagra works|reviews buy viagra|viagra and women use|cheap viagra super plus|wher to buy viagra in dublin|prix du viagra non generiqu|viagra ind|generic viagra for cheap in uk|viagra samples for sale|viagra mit 1|where to buy 150ml viagra|cialis vs viagra price|cheap viagra with dapoxetine|viagra mail order pharmacy|viagra for sale brisbane|viagra significat|viagra costs in mexico|buy cialis viagra in sydney|medical viagra tablets|le viagra en pharmacie|enter site viagra 30 mg|buy 200 mg viagra cut in half|can india in i viagra buy|cheap viagra on line in texas|prix du viagra en parapharmaci|viagra cialis contrareembolso|viagra pfizer fr|viagra online kaufen paypal|no prescription viagra soft|viagra soft flavoured uk|cost of a viagra|viagra 25mg timing|viagra for sale lowest prices|indian viagra tablets|we use it cheep viagra uk|viagra online foro|viagra pour homme effet|viagra online bestellen legal|viagra richtig einnehmen|is 150 mg viagra too much|best age take viagra|buy viagra cialis|viagra 100mg effect|online dr for viagra|in to buy viagra online how|generic viagra soft tabs|overnight delivery viagra|can you get viagra free nhs|authentic viagra|viagra united kingdom|viagra naturel|viagra generico aus|viagra origins|order viagra online buy cheap|buy single viagra pills couk|try it getting viagra|coupons viagra online|dapoxetine et viagra|cost viagra cvs pharmavy|how to get viagra uk|viagra dosage 150 mg|viagra or cialis which is best|click now cheap viagra online|viagra effect and how to take|is price viagra walmart|mens health generic viagra|muestra del viagra|viagra oder cialis wirkung|preise viagra 5|best online source for viagra|look here viagra 20|lowest prices soft viagra|viagra in delhi 25 mg|viagra generic when available|i take 800mg viagra|viagra di ordine britannici|viagra levitra lilly|viagra nebenwirkungen gefahren|viagra di sergio rubin|very good site viagra prices|viagra massachusetts|difference viagra and cialis|much does 50mg viagra cost|viagra 25 mg o 50 mg|il viagra per vendita eu|original viagra discounted|can i buy viagra in chemist|viagra oslo|buying cheap viagra canada|dose efficace viagra|cialis glaucoma levitra viagra|best prices generic viagra|viagra jelly 100|site fiable achat viagra|usefull link cheap soft viagra|how to buy viagra canada|viagra prescription nz|viagra discret|enter site viagra overnite|buy viagra ottawa|viagra in linea sicuro|il viagra napoletan|achat viagra fr|best results with viagra 50mg|click now viagra mail order|viagra australia express|generic viagra vs brand name

 • KobachevaSkacy says:

  sublingual cialis online|ca black buy best cialis|cialis 20 mg 4 tabletas|cialis meinungen|cialis kokemuksia cialis viro|cialis assuefazion|cheap cialis in new zealand|cialis aus europa kaufen|cialis soft uk pharmacy|cialis auf rechnung bestellen|price cialis 5mg daily|is cialis an otc drug|el cialis hace efecto|is cialis for men|generic cialis pills e20|cialis in london|cialis 20 mg cos|taking 40 mg cialis article|takeing 2 cialis 20mg|achat en ligne cialis|supreme suppliers and cialis|order brand cialis best price|ordinare cialis|cialis en ligne svizzera|5mg cialis vs 20 mg|cialis hochstdosis|enter site buy cialis 50 mg|cialis for daily use effective|cheap india cialis|kpa cialis p ntet|politique de cialis order|cialis ed danger|buy from india cialis|cialis generico en venezuela|cialis 10 mgpeople group|le ru cialis en ligne|cialis farmacia online|we recommend online cialis uk|effetti cialis vist|india cialis barata genrica|why ppl take cialis|only now prescription cialis|we choice cialis discounts|look there cialis brand name|cialis composizione|cialis philippines price|cialis 20mg prices|cialis scams online|cialis online indiano|vente de cialis|5 mg cialis bestellen online|cialis 20 mg vierteln|cialis 71ffacts|can i get cialis from my gp|enter site online cialis|costo cialis 10 mg in farmacia|cialis 5 mg esperienze|dangers of generic cialis|60mg cialis sale|airfox cialis|try it buy 5mg cialis online|cialis super active uk|get cialis online prescription|cialis best generic price|order cialis 5mg|the best site cialis canada|cialis 10 tabletten|buy branded cialis|venta cialis en chile|cialis et sante|good choice canada drug cialis|buy female cialis from canada|prix cialis tunisie|we use it cialis on line|cost of cialis in uk|buying cialis online ca|cialis tadalafil 200mg|kamagra cialis forum|cialis 20 mg 30 tablet|precio del cialis 10 mg|le prix de cialis gnrique|cheapest cialis in dubai|cialis fr frauen|we use it buy cialis pills|cialis prices on line|cost cialis india|blogs generic cialis|cialis use by normal man|precio bajo cialis santo|compare prices cialis england|cialis canada buy|acquisto cialis in svizzera|tadalafil generico o cialis|cialis mexico df|compra de cialis|meilleur prix cialis france|where u can buy cialis|cialis cipla kaufen am besten|cialis nose bleeds|costo cialis nelle farmacie|effects side women cialis|discount cialis brand|cialis angleterre|cheap generic cialis europe|cialis brand versus generic|cialis potenssilke|cialis malaysia guardian|generic cialis 50 mg|sale cialis 20 for|cialis 20mg filmtabletten|para conseguir cialis|buy brand cialis quick|cialis 5mg online bestellen|cialis en australie|venta cialis generico colombia|online cialis no order|only best offers cialis iop|buy cialis south africa|quick ship cialis|cialis 20 mg at walmart|us pharmacy generic cialis|use cialis best|cialis blutdrucksenker|cialis medications india|puedo tomar cialis con alcoho|cialis price chemist warehouse|cutting down cialis dosage|cialis professionals india|generic 10 mg soft cialis|comparison price cialis|cialis dove trovarlo|cialis torrinomedic|cialis generico 24h|cialis daily or 20mg|cialis 5 mg discount|only here cialis scams|buy cialis uk|cipla cialis|cialis for fun|buy cialis first|discount drug stores cialis|compren cialis en australia|cialis low prices|cialis super active 20mg uk|cialis best|tani cialis|i use it cost of daily cialis|prix cialis 5mg boite de 28|we choice buy cialis generic|cialis 5 mg vademecu|cialis jean coutu|cialis 5mg price australia|cialis generico quanto custa|buy pills cialis coupons now|try it cialis soft tab|cialis 05 mg turkce|how to take cialis soft tabs|buy 50mg cialis online europe|cialis 40 mg genricos suaves|acheter cialis en lnea|prix moyen cialis 5mg|generic cialis tadalafil 50mg|try it cheap cialis india|cialis price mercury drug|buy cialis arizona online|potency of cialis 20 mg|generic cialis 5 mg online|cialis 20mg flschungen|price cialis 5 mg uk|very cheap female cialis|cialis 100mg paypal|cialis for order from canada|cialis online drugs|cheapest cialis pills india|generic cialis pills dk|5 mg cialis para venta|comprar cialis en alicante|cheap one a day cialis|legal online cialis|australia cialis|cialissuperactive online|buy 40 mg cialis in india|cialis daily dose 40 mg|sold fake cialis online|achat cialis internet avi|herbal cialis effects|nongeneric cialis|zenegra sale pharmacy cialis|cialis 20mg genariccanada|buy cialis canada med|cialis come acquistare|look here cheap cialis on line|venta cialis en espan|cialis timing|donde comprar cialis en lnea|generic cialis overseas|cheap cialis cipla au|10mg vs 20mg of cialis|svizzera costo cialis|cialis generic india|click here cialis online|lilly icos cialis|cialis 5 indications|cialis 4 hour warning|brand name cialis in australia|cialis medicaments generique|flomax and cialis interaction|cialis soft tabs online kaufen|online eczane cialis|order cialis lilly|achat cialis 10|generic cialis 50mg 100mg|cialis e glaucoma|cialis onlineshop|cialis efectos a largo plazo|buy cialis lloyds|enter site super active cialis|donde comprar 10 mg cialis|cialis generisches online|look there cialis 10 mg|comprar cialis venezuel|cialis 20mg malta|buy generic cialis cheapest|cheapest cialis black uk now|click now cialis cialis|cialis lilly gmbh|cialis printable coupon|online cialis canada|just try rx cialis low price|apakah cialis 10mg cukup ampuh|where to buy cheap cialis|cialis generico in europa|look there best cialis prices|cialis mit kreditkarte|cialis generikum|cialis echeck|nz pharmacy cialis|cialis perth wa|cialis ohne rezept billig|prezzi cialis farmacia itali|best price 20 mg cialis|generic levitra vs cialis|vente pillule cialis|cialis tablets 10mg|no rx brand cialis online|skip to cialis sales online|generic cialis price list|i cialis costano la pillola|vendo cialis dosis|sale tadapox online cialis

  cialis,buy cialis,generic cialis online,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis,cialis,buy cialis,cialis generic
  cialis,buy cialis,generic cialis online,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis,cialis,buy cialis,cialis generic

  sublingual cialis online|ca black buy best cialis|cialis 20 mg 4 tabletas|cialis meinungen|cialis kokemuksia cialis viro|cialis assuefazion|cheap cialis in new zealand|cialis aus europa kaufen|cialis soft uk pharmacy|cialis auf rechnung bestellen|price cialis 5mg daily|is cialis an otc drug|el cialis hace efecto|is cialis for men|generic cialis pills e20|cialis in london|cialis 20 mg cos|taking 40 mg cialis article|takeing 2 cialis 20mg|achat en ligne cialis|supreme suppliers and cialis|order brand cialis best price|ordinare cialis|cialis en ligne svizzera|5mg cialis vs 20 mg|cialis hochstdosis|enter site buy cialis 50 mg|cialis for daily use effective|cheap india cialis|kpa cialis p ntet|politique de cialis order|cialis ed danger|buy from india cialis|cialis generico en venezuela|cialis 10 mgpeople group|le ru cialis en ligne|cialis farmacia online|we recommend online cialis uk|effetti cialis vist|india cialis barata genrica|why ppl take cialis|only now prescription cialis|we choice cialis discounts|look there cialis brand name|cialis composizione|cialis philippines price|cialis 20mg prices|cialis scams online|cialis online indiano|vente de cialis|5 mg cialis bestellen online|cialis 20 mg vierteln|cialis 71ffacts|can i get cialis from my gp|enter site online cialis|costo cialis 10 mg in farmacia|cialis 5 mg esperienze|dangers of generic cialis|60mg cialis sale|airfox cialis|try it buy 5mg cialis online|cialis super active uk|get cialis online prescription|cialis best generic price|order cialis 5mg|the best site cialis canada|cialis 10 tabletten|buy branded cialis|venta cialis en chile|cialis et sante|good choice canada drug cialis|buy female cialis from canada|prix cialis tunisie|we use it cialis on line|cost of cialis in uk|buying cialis online ca|cialis tadalafil 200mg|kamagra cialis forum|cialis 20 mg 30 tablet|precio del cialis 10 mg|le prix de cialis gnrique|cheapest cialis in dubai|cialis fr frauen|we use it buy cialis pills|cialis prices on line|cost cialis india|blogs generic cialis|cialis use by normal man|precio bajo cialis santo|compare prices cialis england|cialis canada buy|acquisto cialis in svizzera|tadalafil generico o cialis|cialis mexico df|compra de cialis|meilleur prix cialis france|where u can buy cialis|cialis cipla kaufen am besten|cialis nose bleeds|costo cialis nelle farmacie|effects side women cialis|discount cialis brand|cialis angleterre|cheap generic cialis europe|cialis brand versus generic|cialis potenssilke|cialis malaysia guardian|generic cialis 50 mg|sale cialis 20 for|cialis 20mg filmtabletten|para conseguir cialis|buy brand cialis quick|cialis 5mg online bestellen|cialis en australie|venta cialis generico colombia|online cialis no order|only best offers cialis iop|buy cialis south africa|quick ship cialis|cialis 20 mg at walmart|us pharmacy generic cialis|use cialis best|cialis blutdrucksenker|cialis medications india|puedo tomar cialis con alcoho|cialis price chemist warehouse|cutting down cialis dosage|cialis professionals india|generic 10 mg soft cialis|comparison price cialis|cialis dove trovarlo|cialis torrinomedic|cialis generico 24h|cialis daily or 20mg|cialis 5 mg discount|only here cialis scams|buy cialis uk|cipla cialis|cialis for fun|buy cialis first|discount drug stores cialis|compren cialis en australia|cialis low prices|cialis super active 20mg uk|cialis best|tani cialis|i use it cost of daily cialis|prix cialis 5mg boite de 28|we choice buy cialis generic|cialis 5 mg vademecu|cialis jean coutu|cialis 5mg price australia|cialis generico quanto custa|buy pills cialis coupons now|try it cialis soft tab|cialis 05 mg turkce|how to take cialis soft tabs|buy 50mg cialis online europe|cialis 40 mg genricos suaves|acheter cialis en lnea|prix moyen cialis 5mg|generic cialis tadalafil 50mg|try it cheap cialis india|cialis price mercury drug|buy cialis arizona online|potency of cialis 20 mg|generic cialis 5 mg online|cialis 20mg flschungen|price cialis 5 mg uk|very cheap female cialis|cialis 100mg paypal|cialis for order from canada|cialis online drugs|cheapest cialis pills india|generic cialis pills dk|5 mg cialis para venta|comprar cialis en alicante|cheap one a day cialis|legal online cialis|australia cialis|cialissuperactive online|buy 40 mg cialis in india|cialis daily dose 40 mg|sold fake cialis online|achat cialis internet avi|herbal cialis effects|nongeneric cialis|zenegra sale pharmacy cialis|cialis 20mg genariccanada|buy cialis canada med|cialis come acquistare|look here cheap cialis on line|venta cialis en espan|cialis timing|donde comprar cialis en lnea|generic cialis overseas|cheap cialis cipla au|10mg vs 20mg of cialis|svizzera costo cialis|cialis generic india|click here cialis online|lilly icos cialis|cialis 5 indications|cialis 4 hour warning|brand name cialis in australia|cialis medicaments generique|flomax and cialis interaction|cialis soft tabs online kaufen|online eczane cialis|order cialis lilly|achat cialis 10|generic cialis 50mg 100mg|cialis e glaucoma|cialis onlineshop|cialis efectos a largo plazo|buy cialis lloyds|enter site super active cialis|donde comprar 10 mg cialis|cialis generisches online|look there cialis 10 mg|comprar cialis venezuel|cialis 20mg malta|buy generic cialis cheapest|cheapest cialis black uk now|click now cialis cialis|cialis lilly gmbh|cialis printable coupon|online cialis canada|just try rx cialis low price|apakah cialis 10mg cukup ampuh|where to buy cheap cialis|cialis generico in europa|look there best cialis prices|cialis mit kreditkarte|cialis generikum|cialis echeck|nz pharmacy cialis|cialis perth wa|cialis ohne rezept billig|prezzi cialis farmacia itali|best price 20 mg cialis|generic levitra vs cialis|vente pillule cialis|cialis tablets 10mg|no rx brand cialis online|skip to cialis sales online|generic cialis price list|i cialis costano la pillola|vendo cialis dosis|sale tadapox online cialis

 • KlestovanadeevaSkacy says:

  walmart viagra|usefull link pfizer viagra|viagra jelly buy mexico|viagra bill me later|viagra salesman book|buyauthenticviagra|cheapest ever viagra|online pharmacy selling viagra|livraison de viagra au canada|click now cheepest viagra|viagra con cervez|viagra onine espaa|comprare viagra a milano|viagra rezeptfrei packstation|viagra genrico 25mg|was ist viagra wiki|viagra et ango|viagra spam sample|mastercard australia viagra|1 mg viagra|price per pill viagra|we like it viagra sales online|viagra por interne|viagra 10 mg precio|only now viagra sources|where buy viagra singapore|viagra cialis sante|recherche acheter viagra|vs viagra reviews|viagra quickie|viagra for sale in us|viagra cialis nachnahme|is viagra used for female use|free viagra order online|site officiel viagra|cheap british viagra|viagra online real or fake|viagra holanda|venta viagra arequipa|order toll to viagra free|acquisto viagra online sicuro|buy viagra uk reviews|viagra pills pictures|viagra sample for sale|dosage of viagra 100mg|low viagra prices|viagra negetive affects|viagra generico doc on line|viagra frn indien|buy viagra in new york|best place generic viagra|kann man usa viagra kaufen|viagra aus england|viagra sin problemas ereccion|fast acting viagra uk|quero comprar viagra generico|buy viagra nl|viagra for women on online|viagra quante ore prima|can i get viagra by fed ex|brand viagra usa|compri il prezzo basso viagra|how often can i use viagra|farmacia de viagra uk|nebenwirkungen viagra pfizer|viagra use with nitrates|viagra blog|in deutschland viagra kaufen|cheap viagra canada pharmacy|viagra vs generico|we like it german viagra|viagra 5mg|click here rx online viagra|opinions on generic viagra|osu kaufen viagra|cialis ohne rezept viagra|cost cialis viagra|best price viagra 100 mg|legal cheap viagra|where to buy viagra apakistan|buy viagra on line phone order|look here how to buy viagra|la compra viagra en tienda|photo effet viagra|pros cons buying viagra online|viagra tablets us|buy a sample viagra|viagra professional|viagra gel uk wholesale|cheap viagra online canadian|viagra e hipertensio|viagra coupons and discounts|try it viagra generic now|viagra a quoi a sert|viagra gnstig|el edad es que viagra|acheter viagra allemagn|viagra makes you last longer|viagra golf|never mix viagra|follow link online us viagra|viagra online satis|taking two viagra pills|we choice viagra equivalent|le viagra maladies cardiaques|viagra generic pills|less side has cialis viagra|real is viagra|viagra und cialis online|cheap viagra 100mg x 100|compra de viagra en espan|london low cost viagra|price of viagra at costco|viagra legal australia|online script for viagra|propecia comprar viagra|i can viagra buy where paypal|viagra como tomar|only today viagra drug|ordinare cialis viagra|heathy men viagra|viagra in italian|tipos de viagra 25|viagra tablets china|follow link viagra shop|cheapest super viagra|canyoubuyviagraovercounter|pillole viagra|donne viagra|cheap viagra shop|achat de viagra montreal|viagra professional pocelui|pfizer viagra 25mg|can i take viagra with niacin|cialis viagra toscana|viagra tablets australia|farmaci come viagra|only now viagra tablet|order viagra online in sa|acheter pilule viagra|acheter viagra forum|acheter du viagra original|billig viagra danmark|viagra rezeptfrei bankeinzug|classified sales for viagra|cialis viagra et levitra|buy viagra condom uk|buy 1 tablet viagra|can you take viagra amlodipine|will viagra kaufen|viagra serve ricetta|how fast can i get viagra|viagra|viagra venta espaa|comprar viagra en mano|can buy viagra internet|normal dosage of viagra|original viagra nebenwirkungen|prix viagra 50 mg pfizer|viagra pill|recherche cialis viagra|acquistare viagra paypal|guide to online viagra|should buy generic viagra|buy viagra plus online|female viagra uk pharmacy|can buy viagra online|viagra buy china|herbal viagra n shock|viagra 100 price|viagra 50 mg tab cost|acheter du viagra cialis|to buy viagra online uk|viagra super active uk|viagra online auktio|viagra comment ca marche|commander viagra suisse|etiquetas viagra baratas|pastillas similares al viagra|boy takes viagra|viagra tid innan effekt|viagra rezeptpflicht|cheap viagra from the usa|viagra tablets price in lahore|viagra high street uk|i recommend cheap viagra soft|costo del canada viagra|how to use viagra spray images|prezzo viagra farmacia|acquista viagra lin|click now 100mg viagra|cipla viagra|viagra pfizer pharm|generic viagra to canada|viagra mexico over the counter|viagra verkauf ohne rezept|generic viagra blocks my nose|viagra gleiche wirkung|ou se procurer du viagra|buy online viagra legally can|vendo viagra santiago|viagra by phone uk|lloyds viagra price|viagra mg vendita online|viagra welche menge|viagra printable coupon|viagra venta colombia|vente viagra cialis|viagra from boots uk|50 cent generic viagra|pastilla viagra profesional|viagra tabs soft|sales of viagra in the us|online viagra canada|kaufen viagra in polen|buy viagra discount code|cialis viagra hambur|medical viagra tablets|online viagra sales nz|generic 100mg viagra reviews|viagra online shop paypal|cialis daily use vs viagra|existe viagra en genericos|prescription viagra written|youtube viagra stop|barato genrico de viagra|viagra nose bleed|viagra canada store|viagra online chemist|online i viagra get can|viagra generico precio mexico|buy viagra under 2 days|viagra 100mg efekt|viagra eye pressure|generic viagra california|is it illegal to take viagra|articles generic viagra|buy viagra online brisbane|test viagra online kaufen|viagra gelato|open this cheapest viagra usa|viagra generic reviews|sample packs viagra|viagra 100 o 50 mg|canadian viagra pharmacies|walmart viagra 100mg price|viagra 25 mg genricos suaves|get female viagra fast|side effects from viagra|viagra prescription singapore

  http://viagrarqlo.com/ – buy viagra,cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  buy viagra,cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  walmart viagra|usefull link pfizer viagra|viagra jelly buy mexico|viagra bill me later|viagra salesman book|buyauthenticviagra|cheapest ever viagra|online pharmacy selling viagra|livraison de viagra au canada|click now cheepest viagra|viagra con cervez|viagra onine espaa|comprare viagra a milano|viagra rezeptfrei packstation|viagra genrico 25mg|was ist viagra wiki|viagra et ango|viagra spam sample|mastercard australia viagra|1 mg viagra|price per pill viagra|we like it viagra sales online|viagra por interne|viagra 10 mg precio|only now viagra sources|where buy viagra singapore|viagra cialis sante|recherche acheter viagra|vs viagra reviews|viagra quickie|viagra for sale in us|viagra cialis nachnahme|is viagra used for female use|free viagra order online|site officiel viagra|cheap british viagra|viagra online real or fake|viagra holanda|venta viagra arequipa|order toll to viagra free|acquisto viagra online sicuro|buy viagra uk reviews|viagra pills pictures|viagra sample for sale|dosage of viagra 100mg|low viagra prices|viagra negetive affects|viagra generico doc on line|viagra frn indien|buy viagra in new york|best place generic viagra|kann man usa viagra kaufen|viagra aus england|viagra sin problemas ereccion|fast acting viagra uk|quero comprar viagra generico|buy viagra nl|viagra for women on online|viagra quante ore prima|can i get viagra by fed ex|brand viagra usa|compri il prezzo basso viagra|how often can i use viagra|farmacia de viagra uk|nebenwirkungen viagra pfizer|viagra use with nitrates|viagra blog|in deutschland viagra kaufen|cheap viagra canada pharmacy|viagra vs generico|we like it german viagra|viagra 5mg|click here rx online viagra|opinions on generic viagra|osu kaufen viagra|cialis ohne rezept viagra|cost cialis viagra|best price viagra 100 mg|legal cheap viagra|where to buy viagra apakistan|buy viagra on line phone order|look here how to buy viagra|la compra viagra en tienda|photo effet viagra|pros cons buying viagra online|viagra tablets us|buy a sample viagra|viagra professional|viagra gel uk wholesale|cheap viagra online canadian|viagra e hipertensio|viagra coupons and discounts|try it viagra generic now|viagra a quoi a sert|viagra gnstig|el edad es que viagra|acheter viagra allemagn|viagra makes you last longer|viagra golf|never mix viagra|follow link online us viagra|viagra online satis|taking two viagra pills|we choice viagra equivalent|le viagra maladies cardiaques|viagra generic pills|less side has cialis viagra|real is viagra|viagra und cialis online|cheap viagra 100mg x 100|compra de viagra en espan|london low cost viagra|price of viagra at costco|viagra legal australia|online script for viagra|propecia comprar viagra|i can viagra buy where paypal|viagra como tomar|only today viagra drug|ordinare cialis viagra|heathy men viagra|viagra in italian|tipos de viagra 25|viagra tablets china|follow link viagra shop|cheapest super viagra|canyoubuyviagraovercounter|pillole viagra|donne viagra|cheap viagra shop|achat de viagra montreal|viagra professional pocelui|pfizer viagra 25mg|can i take viagra with niacin|cialis viagra toscana|viagra tablets australia|farmaci come viagra|only now viagra tablet|order viagra online in sa|acheter pilule viagra|acheter viagra forum|acheter du viagra original|billig viagra danmark|viagra rezeptfrei bankeinzug|classified sales for viagra|cialis viagra et levitra|buy viagra condom uk|buy 1 tablet viagra|can you take viagra amlodipine|will viagra kaufen|viagra serve ricetta|how fast can i get viagra|viagra|viagra venta espaa|comprar viagra en mano|can buy viagra internet|normal dosage of viagra|original viagra nebenwirkungen|prix viagra 50 mg pfizer|viagra pill|recherche cialis viagra|acquistare viagra paypal|guide to online viagra|should buy generic viagra|buy viagra plus online|female viagra uk pharmacy|can buy viagra online|viagra buy china|herbal viagra n shock|viagra 100 price|viagra 50 mg tab cost|acheter du viagra cialis|to buy viagra online uk|viagra super active uk|viagra online auktio|viagra comment ca marche|commander viagra suisse|etiquetas viagra baratas|pastillas similares al viagra|boy takes viagra|viagra tid innan effekt|viagra rezeptpflicht|cheap viagra from the usa|viagra tablets price in lahore|viagra high street uk|i recommend cheap viagra soft|costo del canada viagra|how to use viagra spray images|prezzo viagra farmacia|acquista viagra lin|click now 100mg viagra|cipla viagra|viagra pfizer pharm|generic viagra to canada|viagra mexico over the counter|viagra verkauf ohne rezept|generic viagra blocks my nose|viagra gleiche wirkung|ou se procurer du viagra|buy online viagra legally can|vendo viagra santiago|viagra by phone uk|lloyds viagra price|viagra mg vendita online|viagra welche menge|viagra printable coupon|viagra venta colombia|vente viagra cialis|viagra from boots uk|50 cent generic viagra|pastilla viagra profesional|viagra tabs soft|sales of viagra in the us|online viagra canada|kaufen viagra in polen|buy viagra discount code|cialis viagra hambur|medical viagra tablets|online viagra sales nz|generic 100mg viagra reviews|viagra online shop paypal|cialis daily use vs viagra|existe viagra en genericos|prescription viagra written|youtube viagra stop|barato genrico de viagra|viagra nose bleed|viagra canada store|viagra online chemist|online i viagra get can|viagra generico precio mexico|buy viagra under 2 days|viagra 100mg efekt|viagra eye pressure|generic viagra california|is it illegal to take viagra|articles generic viagra|buy viagra online brisbane|test viagra online kaufen|viagra gelato|open this cheapest viagra usa|viagra generic reviews|sample packs viagra|viagra 100 o 50 mg|canadian viagra pharmacies|walmart viagra 100mg price|viagra 25 mg genricos suaves|get female viagra fast|side effects from viagra|viagra prescription singapore

 • GarikSkacy says:

  cialis generico en el salvador|cialis 10mg street|acheter cialis en espagn|how do i use 5mg cialis|achat cialis paris|cialis 5mg price in uae|what if woman takes cialis|cialis25|try it cialis prescriptions|cialis 80 mg dosage|1cheap cialis online|cialis length of effectiveness|overdose of cialis|cheap cialis mexico|donde venden cialis sin receta|visit our site cialis 50 mg|where can i buy cialis pills|cialis pas cher 224 lyon|pillule cialis en ligne|cialis ervaringen|wow bruising on cialis|comprar cialis chiapas|cialis 5mg lilly 14|very good site cialis legal|propecia acheter cialis|max mg cialis to take|commander cialis 1|cialis 20 apotheke|price for cialis 20 mg tablet|le meilleur site cialis|cialis una|just try cheap generic cialis|cialis india sconti|cialis 5 mg dos|pillole di cialis|buying us online cialis|flex benefit accounts cialis|comprare cialis yahoo|visit our site cialis 20 mg|cialis sublingual price india|cialis 50 mg generici|we use it cialis how much|discount prices mformcialis|cialis 10 mg einnehmen|cialis 5mg online usa|only today cialis in australia|genericos ventas cialis|cialis online |can i take two 5 mg cialis|achat cialis non gnrique|try it cialis shipping|we recommend cialis germany|cialis generika deutschland|cialis generic ship to canada|cialis 36 ore|try it buy cialis online fast|daily doses of cialis|cialis generique 40mg|get cialis in 3 days|cheap cialis softtabs|cialis 10 mg packungsbeilage|purchase cialis tablets|cialis douleurs dorsales|cialis 5 mg dosaggio|us cialis sale|cialis vs levitra dosage|preise cialis de|lowest cost for cialis|levitra 20mg generique cialis|perth buy cialis 40mg|comprar cialis genrico|cialis sublingual sale 5mg|cialis price in usa|we use it cialis kanada|la compra cialis en blgica|cheap cialis generic paypal|cialis prix en ligne|cialis patent expiry canada|low cost fast cialis|cialis diabetes|40 mg cialis genricos|cheapest online generic cialis|we recommend cialis gel|just try cialis for woman|cialis medication for bph|on line cialis|best price cialis 20mg uk|discount 5mg cialis|cialis en farmacias benavides|cialis ereccion firm|new zealand cialis buy|generic cialis wikipedia|try it cialis cheep|cialis de 5 miligramos|cialis und drogen|generic cialis forum|best price generic cialis uk|cialis femme effet|cialis 5 mg diario precio|cialis hrsturz|india cialis generic tadalafil|cialis rezeptfrei lnder|cialis cheap generic 10 mg|cialis 20 mg effets secondaire|cost cialis daily use|women cialis side for|buy generic cialis review|generico del cialis en mexico|cialis nebenwirkungen augen|es cialis mejor|cialis 600|the best place cialis generico|acquisto cialis in italia|cialis market share|get cialis prescription|cialis side effects|i use it cialis on sale|buying cialis in edmonton|cialis marke 20mg|cialis tadalafil prezz|cialis tadalafil lilly|venta cialis guatemal|how to order cialis online|cialis para disfuncion erecti|ricetta cialis rom|buy cialis on line in hawaii|cuanto cuesta cialis original|cialis25mg|generic cialis prices w|over the counter cialis soft|cialis generika barato|achat cialis en ligne belgique|cost of cialis uk|cialis welche dosierung|free trial of cialis|drug generic cialis|cialis 20 mg dure|cialis sublingual from canada|we like it dose cialis|cialis generico svizzer|pharmacie de cialis|cialis pas cher ind|20 mg cialis no generic price|30 cialis|mejor precio de cialis en uk|cialis gnrique en ligne|cheap cialis levitra|does cialis have a generic|cialis rezeptfrei seris|typical price for cialis|99 cent generic cialis|generic cialis discount uk|effetti cialis e cocaina|ordering cialis here in canada|www cialis|australia cialis super active|cialis webpharmacy|kamagra oral jelly cialis|price of cialis in bangladesh|cialis cuanto cuesta en espana|medicamento generico de cialis|cialis e antibiotic|efectos cialis barat|cialis wann wirkt es|cialis e cardioaspirina|cialis affiliate online|cialis soft tabs 10 pills usa|cialis 20 mg tablets uk|we choice professional cialis|cialis 20 mg wiki|cialis tadalafil prezzo|cialis 5 mg au meilleur prix|cialis sublingual order on web|cheap cialis women|cialis homeopathie|canadian cialis overnight|cialis kaufen bewertung|cialis generico professional|couponn discounts cialis brand|we choice fast delivery cialis|cialis forumsalute|tadalafil kaufen cialis|cialis 40 mg dosag|buy femora cialis australia|cialis generico 10mg|cialis 5mg teilen|medicamentos cialis viagr|skip to cialis sales online|consiglio cialis generico|cialis jungen alte|cialis online india postepay|is online generic cialis safe|generic cialis blogspot|cialis 20 mg efficacia|cialis 10 bestellen|cialis kohlpharma kaufen|cialis price 20mg|price of cialis 50mg|if girls take cialis|cialis non generic buy|price list of cialis|only here how does cialis work|cialis size dose|generic cialis no rx|ventas de uk lilly cialis|cialis 20 forum|ordine di cialis|prix du cialis pharmaci|achat cialis par telephone|cialis shop gelsenkirchen|generic cialis scams|cialis und aspirin|cheap generic cialis 20|cialis cost aust|ordre gnrique de cialis|vente cialis blo|cialis urologia|brand brand cialis for sale|cialis 40 mg en france|fda cialis for|women for cialis|buy cialis usa pharmacy|kaiser pharmacy cost cialis|cialis teenage use|cialis 5 mg cost in uk|low cost cialis in the mail|cialis headache nausea|buy cialis in costa rica|cialis 20 mg eczane fiyati|cialis were to buy|cialis 5 tabs overnight|cialis 20 mg posologia|two day shipping cialis|cialis generico culiaca|venta de cialis rosario|cialis mdicament|just try cialis 20 mg|cialis genrico mastercard|look there cialis cialis|cialis durat|cialis genricos de noche|kjp cialis for kvinner|is generic cialis real|cialis 20 mg cvs|cialis takes long take effect|cialis online lloyds pharmacy|cialis 5 mg generico online|cialis generico madrid|cialis en lnea annimo|cialis 10 mg

  cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis
  cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis

  cialis generico en el salvador|cialis 10mg street|acheter cialis en espagn|how do i use 5mg cialis|achat cialis paris|cialis 5mg price in uae|what if woman takes cialis|cialis25|try it cialis prescriptions|cialis 80 mg dosage|1cheap cialis online|cialis length of effectiveness|overdose of cialis|cheap cialis mexico|donde venden cialis sin receta|visit our site cialis 50 mg|where can i buy cialis pills|cialis pas cher 224 lyon|pillule cialis en ligne|cialis ervaringen|wow bruising on cialis|comprar cialis chiapas|cialis 5mg lilly 14|very good site cialis legal|propecia acheter cialis|max mg cialis to take|commander cialis 1|cialis 20 apotheke|price for cialis 20 mg tablet|le meilleur site cialis|cialis una|just try cheap generic cialis|cialis india sconti|cialis 5 mg dos|pillole di cialis|buying us online cialis|flex benefit accounts cialis|comprare cialis yahoo|visit our site cialis 20 mg|cialis sublingual price india|cialis 50 mg generici|we use it cialis how much|discount prices mformcialis|cialis 10 mg einnehmen|cialis 5mg online usa|only today cialis in australia|genericos ventas cialis|cialis online |can i take two 5 mg cialis|achat cialis non gnrique|try it cialis shipping|we recommend cialis germany|cialis generika deutschland|cialis generic ship to canada|cialis 36 ore|try it buy cialis online fast|daily doses of cialis|cialis generique 40mg|get cialis in 3 days|cheap cialis softtabs|cialis 10 mg packungsbeilage|purchase cialis tablets|cialis douleurs dorsales|cialis 5 mg dosaggio|us cialis sale|cialis vs levitra dosage|preise cialis de|lowest cost for cialis|levitra 20mg generique cialis|perth buy cialis 40mg|comprar cialis genrico|cialis sublingual sale 5mg|cialis price in usa|we use it cialis kanada|la compra cialis en blgica|cheap cialis generic paypal|cialis prix en ligne|cialis patent expiry canada|low cost fast cialis|cialis diabetes|40 mg cialis genricos|cheapest online generic cialis|we recommend cialis gel|just try cialis for woman|cialis medication for bph|on line cialis|best price cialis 20mg uk|discount 5mg cialis|cialis en farmacias benavides|cialis ereccion firm|new zealand cialis buy|generic cialis wikipedia|try it cialis cheep|cialis de 5 miligramos|cialis und drogen|generic cialis forum|best price generic cialis uk|cialis femme effet|cialis 5 mg diario precio|cialis hrsturz|india cialis generic tadalafil|cialis rezeptfrei lnder|cialis cheap generic 10 mg|cialis 20 mg effets secondaire|cost cialis daily use|women cialis side for|buy generic cialis review|generico del cialis en mexico|cialis nebenwirkungen augen|es cialis mejor|cialis 600|the best place cialis generico|acquisto cialis in italia|cialis market share|get cialis prescription|cialis side effects|i use it cialis on sale|buying cialis in edmonton|cialis marke 20mg|cialis tadalafil prezz|cialis tadalafil lilly|venta cialis guatemal|how to order cialis online|cialis para disfuncion erecti|ricetta cialis rom|buy cialis on line in hawaii|cuanto cuesta cialis original|cialis25mg|generic cialis prices w|over the counter cialis soft|cialis generika barato|achat cialis en ligne belgique|cost of cialis uk|cialis welche dosierung|free trial of cialis|drug generic cialis|cialis 20 mg dure|cialis sublingual from canada|we like it dose cialis|cialis generico svizzer|pharmacie de cialis|cialis pas cher ind|20 mg cialis no generic price|30 cialis|mejor precio de cialis en uk|cialis gnrique en ligne|cheap cialis levitra|does cialis have a generic|cialis rezeptfrei seris|typical price for cialis|99 cent generic cialis|generic cialis discount uk|effetti cialis e cocaina|ordering cialis here in canada|www cialis|australia cialis super active|cialis webpharmacy|kamagra oral jelly cialis|price of cialis in bangladesh|cialis cuanto cuesta en espana|medicamento generico de cialis|cialis e antibiotic|efectos cialis barat|cialis wann wirkt es|cialis e cardioaspirina|cialis affiliate online|cialis soft tabs 10 pills usa|cialis 20 mg tablets uk|we choice professional cialis|cialis 20 mg wiki|cialis tadalafil prezzo|cialis 5 mg au meilleur prix|cialis sublingual order on web|cheap cialis women|cialis homeopathie|canadian cialis overnight|cialis kaufen bewertung|cialis generico professional|couponn discounts cialis brand|we choice fast delivery cialis|cialis forumsalute|tadalafil kaufen cialis|cialis 40 mg dosag|buy femora cialis australia|cialis generico 10mg|cialis 5mg teilen|medicamentos cialis viagr|skip to cialis sales online|consiglio cialis generico|cialis jungen alte|cialis online india postepay|is online generic cialis safe|generic cialis blogspot|cialis 20 mg efficacia|cialis 10 bestellen|cialis kohlpharma kaufen|cialis price 20mg|price of cialis 50mg|if girls take cialis|cialis non generic buy|price list of cialis|only here how does cialis work|cialis size dose|generic cialis no rx|ventas de uk lilly cialis|cialis 20 forum|ordine di cialis|prix du cialis pharmaci|achat cialis par telephone|cialis shop gelsenkirchen|generic cialis scams|cialis und aspirin|cheap generic cialis 20|cialis cost aust|ordre gnrique de cialis|vente cialis blo|cialis urologia|brand brand cialis for sale|cialis 40 mg en france|fda cialis for|women for cialis|buy cialis usa pharmacy|kaiser pharmacy cost cialis|cialis teenage use|cialis 5 mg cost in uk|low cost cialis in the mail|cialis headache nausea|buy cialis in costa rica|cialis 20 mg eczane fiyati|cialis were to buy|cialis 5 tabs overnight|cialis 20 mg posologia|two day shipping cialis|cialis generico culiaca|venta de cialis rosario|cialis mdicament|just try cialis 20 mg|cialis genrico mastercard|look there cialis cialis|cialis durat|cialis genricos de noche|kjp cialis for kvinner|is generic cialis real|cialis 20 mg cvs|cialis takes long take effect|cialis online lloyds pharmacy|cialis 5 mg generico online|cialis generico madrid|cialis en lnea annimo|cialis 10 mg

 • AlibinaSkacy says:

  acquisto online cialis|comprar cialis generico linea|generic pharmacy cialis|comprar cialis mallorca|cialis 10 mg precio farmacia|cialis pldora sper|cialis farmacia roma|sales cialis 20mg|cialis name brand cheap|cialis as needed dosage|billig cialis kaufe|cialis|best deal brand cialis|cialis kaufen potenzmittel|cialis price philippines|acheter cialis pharmacie ligne|10mg cialis reviews|shouldyoutake20gmcialisaday|buy cialis japan|cialis kaufen sterreich|cialis once a day 5 mg|prezzo cialis generico meglio|ship generic cialis to canada|i use it discount on cialis|cialis soft prezzo|buying cialis soft tabs 100 mg|buying cialis soft tab|cialis professional generic|wow drug cialis|cialis senza dogan|i recommend cialis malaysia|just try one day cialis|click now how does cialis work|40 mg cialis retail price|costco pharmacy cialis|sale cialis usa|cialis 10 mg economico|buy cialis in cape towm|buy tadalafil cialis|drug cost of cialis pills|visit web site cialis china|tienda de pldora azul cialis|buy cialis in usa overnight|singapore cialis shop guardian|we like it online cialis sale|where to buy cialis in ontario|generika cialis rezeptfrei|cialis function|cialis for women does it work|cialis professional wirkung|is 40mg cialis safe|the best place sales of cialis|30 day free cialis trial|cialis come far|order cialis 20mg 90 tabs|cialis pills boards|only now best soft cialis|low cost fast cialis|only now buy cialis now online|how long does cialis last|prices for picture of cialis|20 use mg cialis for|cialis sur le net|cialis generic cheap india|donde conseguir cialis barato|cialis 20 mg uk|buy cialis brand online|cialis petit prix|enter site canadian rx cialis|cialis bestellen sdafrika|cialis online worldwide|cialis dose for women|cialis dosis 40mg|buy cialis from canada online|venta de cialis original|what color are cialis pills|cialis generika aus europa|order brand cialis cheap|cialis one day terapia|can cialis cause headaches|comprar cialis espa241a|cialis per berweisung|buy brand cialis online|cialis soft best price|2 cialis 40mg same day|cipla prices cialis|try it cialis prescription|only today cialis in uk|kaufpreisnachlass cialis|cialis 20 einnehmen|cialis use normal|consultazione di cialis|society of cialis in u s|vente cialis en ligne canada|cialis generics 5mg|cialis tablets malaysia|cialis 10 mg cost|herbario cialis barato|cialis deutchland venta|apotheke cialis preis|visit our site cialis iop|wow cialis 40mg|venta cialis arequipa|precio de india cialis|cialis achat serieux|cialis online uk mastercard|cialis bestellen erfahrungen|buy cialis johor bahru|rsa buy generic cialis tabs|cialis what is dosage size|how to take cialis c20|priligy y cialis juntos|buy cialis cheap in us|buy cialis soft bloghoster|prezzo cialis 1|come funziona il cialis 5 mg|60 mg cialis|cialis generico 5 mg|safe cialis online discount|cialis super active mg price|only now drug cialis|daily cialis cost|aturan pakai cialis 20mg|canada cialis price|cialis avis medica|cialis barata compra|profesional cialis genrico|enter site take cialis|what price cialis in uk|cialis generic 5mg australia|cialis 20 mg picture|cheap brand cialis india|different dosage cialis|cheap cialis for fun|cialis compared|cialis lilly prezzo|cialis senza ricetta roma|pillola cialis 1 mg|100 mg female cialis|canadian cialis generic online|cialis prescrizione del canada|cheap cialis best price|cialis 10 mg espaa|average price cialis 20 mg|achat direc de cialis|buying cialis online legal|cheap cialis 130 mg online|generic cialis 20mg uk|cost of 25mg cialis|cialis para la muje|cialis ou acheter pharmaci|cialis was beachten|cialis generico falso|cialis erfahrun|cialis generico online sicur|cialis 5mg in india price|cialis verordnung billig|el precio una pastilla cialis|enter site approved cialis fda|look here cialis prices|cialis algerie|cialis take 2 instead of 1|cialis generic onlin|combien coute le cialis|compare genaric cialis prices|tadalafil cialis 20 mg usa|il cialis pericolos|comprar cialis bucodispersable|sublingual cialis online|generic cialis pill picture|generic nexium cialis discount|we like it cialis mexico|tarif du cialis 5mg|cialis 25 mg tablet jelly|generic drug cialis|purchase cialis in malaysia|cialis 5mg how much|cialis farmacia on lin|cialis generic sales|cialis online espana|order online cialis|cialis zuric|kauf cialis fedex versand|try it cialis uk|qual generico do cialis|venta de cialis uruguay|cialis bestellen blog|buy daily dose cialis|peak time of cialis 20mg|cialis super active buy uk|acquisto cialis rassegna|5mg cialis for daily use|buy cialis in tijuana|cialis side effects nausea|how to purchase cialis in nz|cheap cialis 60mg|cialis cuba|cialis baratos genricos|cialisproben kanada|cialis discount price melb|cialis et pharmacie en ligne|dure cialis|i recommend online meds cialis|comprar cialis generico online|prix du cialis 20mg en france|cialis 20mg price in pakistan|i use it mastercard cialis|buy nz cialis|cialis lilly pharma|cialis ireland buy|how strong is cialis 20mg|under the tongue cialis|cialis sicher internet kaufen|cialis over the counter usa|achat de cialis en france|flomax vs cialis bph|cialis spedizione gratuita|cialis 20 mg costo in farmacia|achat cialis pharmacie andorre|i use it order cialis on line|buy cialis online now|generic cialis tadalafil 40mg|cialis 5mg rezeptfrei|only for you cialis net doctor|buy cialis from mexico|cialis 5 cealis|we recommend cialis tablets|cialis emule levitr|cialis costo ufficiale|comprar cialis rosario|200 mg cialis generici|wow look it cialis profesional|generic cialis capsules|cialis 20mg anwendun|using cialis without ed|cose il cialis generico|cialis gel|acheter cialis discretement|cialis tabletas 10 mg|pillola di cialis in srilanka|means cialis what|canad cialis venta|wo cialis online kaufen forum|cialis 5mg 10mg 20mg tadalafil|cy cialis|brand cialis usa cheap|genaric cialis for daily use|cialis cost at caremark|ou acheter cialis serieux|generic cialis work

  http://cialisytqw.com/ – cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis
  cheap cialis,cialis,buy cialis,generic cialis online,generic cialis,cialis cheap,cialis online,buy cialis,cialis

  acquisto online cialis|comprar cialis generico linea|generic pharmacy cialis|comprar cialis mallorca|cialis 10 mg precio farmacia|cialis pldora sper|cialis farmacia roma|sales cialis 20mg|cialis name brand cheap|cialis as needed dosage|billig cialis kaufe|cialis|best deal brand cialis|cialis kaufen potenzmittel|cialis price philippines|acheter cialis pharmacie ligne|10mg cialis reviews|shouldyoutake20gmcialisaday|buy cialis japan|cialis kaufen sterreich|cialis once a day 5 mg|prezzo cialis generico meglio|ship generic cialis to canada|i use it discount on cialis|cialis soft prezzo|buying cialis soft tabs 100 mg|buying cialis soft tab|cialis professional generic|wow drug cialis|cialis senza dogan|i recommend cialis malaysia|just try one day cialis|click now how does cialis work|40 mg cialis retail price|costco pharmacy cialis|sale cialis usa|cialis 10 mg economico|buy cialis in cape towm|buy tadalafil cialis|drug cost of cialis pills|visit web site cialis china|tienda de pldora azul cialis|buy cialis in usa overnight|singapore cialis shop guardian|we like it online cialis sale|where to buy cialis in ontario|generika cialis rezeptfrei|cialis function|cialis for women does it work|cialis professional wirkung|is 40mg cialis safe|the best place sales of cialis|30 day free cialis trial|cialis come far|order cialis 20mg 90 tabs|cialis pills boards|only now best soft cialis|low cost fast cialis|only now buy cialis now online|how long does cialis last|prices for picture of cialis|20 use mg cialis for|cialis sur le net|cialis generic cheap india|donde conseguir cialis barato|cialis 20 mg uk|buy cialis brand online|cialis petit prix|enter site canadian rx cialis|cialis bestellen sdafrika|cialis online worldwide|cialis dose for women|cialis dosis 40mg|buy cialis from canada online|venta de cialis original|what color are cialis pills|cialis generika aus europa|order brand cialis cheap|cialis one day terapia|can cialis cause headaches|comprar cialis espa241a|cialis per berweisung|buy brand cialis online|cialis soft best price|2 cialis 40mg same day|cipla prices cialis|try it cialis prescription|only today cialis in uk|kaufpreisnachlass cialis|cialis 20 einnehmen|cialis use normal|consultazione di cialis|society of cialis in u s|vente cialis en ligne canada|cialis generics 5mg|cialis tablets malaysia|cialis 10 mg cost|herbario cialis barato|cialis deutchland venta|apotheke cialis preis|visit our site cialis iop|wow cialis 40mg|venta cialis arequipa|precio de india cialis|cialis achat serieux|cialis online uk mastercard|cialis bestellen erfahrungen|buy cialis johor bahru|rsa buy generic cialis tabs|cialis what is dosage size|how to take cialis c20|priligy y cialis juntos|buy cialis cheap in us|buy cialis soft bloghoster|prezzo cialis 1|come funziona il cialis 5 mg|60 mg cialis|cialis generico 5 mg|safe cialis online discount|cialis super active mg price|only now drug cialis|daily cialis cost|aturan pakai cialis 20mg|canada cialis price|cialis avis medica|cialis barata compra|profesional cialis genrico|enter site take cialis|what price cialis in uk|cialis generic 5mg australia|cialis 20 mg picture|cheap brand cialis india|different dosage cialis|cheap cialis for fun|cialis compared|cialis lilly prezzo|cialis senza ricetta roma|pillola cialis 1 mg|100 mg female cialis|canadian cialis generic online|cialis prescrizione del canada|cheap cialis best price|cialis 10 mg espaa|average price cialis 20 mg|achat direc de cialis|buying cialis online legal|cheap cialis 130 mg online|generic cialis 20mg uk|cost of 25mg cialis|cialis para la muje|cialis ou acheter pharmaci|cialis was beachten|cialis generico falso|cialis erfahrun|cialis generico online sicur|cialis 5mg in india price|cialis verordnung billig|el precio una pastilla cialis|enter site approved cialis fda|look here cialis prices|cialis algerie|cialis take 2 instead of 1|cialis generic onlin|combien coute le cialis|compare genaric cialis prices|tadalafil cialis 20 mg usa|il cialis pericolos|comprar cialis bucodispersable|sublingual cialis online|generic cialis pill picture|generic nexium cialis discount|we like it cialis mexico|tarif du cialis 5mg|cialis 25 mg tablet jelly|generic drug cialis|purchase cialis in malaysia|cialis 5mg how much|cialis farmacia on lin|cialis generic sales|cialis online espana|order online cialis|cialis zuric|kauf cialis fedex versand|try it cialis uk|qual generico do cialis|venta de cialis uruguay|cialis bestellen blog|buy daily dose cialis|peak time of cialis 20mg|cialis super active buy uk|acquisto cialis rassegna|5mg cialis for daily use|buy cialis in tijuana|cialis side effects nausea|how to purchase cialis in nz|cheap cialis 60mg|cialis cuba|cialis baratos genricos|cialisproben kanada|cialis discount price melb|cialis et pharmacie en ligne|dure cialis|i recommend online meds cialis|comprar cialis generico online|prix du cialis 20mg en france|cialis 20mg price in pakistan|i use it mastercard cialis|buy nz cialis|cialis lilly pharma|cialis ireland buy|how strong is cialis 20mg|under the tongue cialis|cialis sicher internet kaufen|cialis over the counter usa|achat de cialis en france|flomax vs cialis bph|cialis spedizione gratuita|cialis 20 mg costo in farmacia|achat cialis pharmacie andorre|i use it order cialis on line|buy cialis online now|generic cialis tadalafil 40mg|cialis 5mg rezeptfrei|only for you cialis net doctor|buy cialis from mexico|cialis 5 cealis|we recommend cialis tablets|cialis emule levitr|cialis costo ufficiale|comprar cialis rosario|200 mg cialis generici|wow look it cialis profesional|generic cialis capsules|cialis 20mg anwendun|using cialis without ed|cose il cialis generico|cialis gel|acheter cialis discretement|cialis tabletas 10 mg|pillola di cialis in srilanka|means cialis what|canad cialis venta|wo cialis online kaufen forum|cialis 5mg 10mg 20mg tadalafil|cy cialis|brand cialis usa cheap|genaric cialis for daily use|cialis cost at caremark|ou acheter cialis serieux|generic cialis work

 • buy kamagra says:

  kamagra forum romania
  kamagra usa website
  kamagra oral jelly in australia
  kamagra 100 mg oral jelly
  the kamagra store reviews

 • Buy An Essays says:

  solve my math solve my math cpm algebra 1 chapter 2 homework answers solve my math

 • White Paper Writers says:

  buy essays about kate chopin essay writing help essay help essay about yourself

 • Write says:

  college application essay stages of essay writing college essays personal essay for college

 • aarp auto insurance says:

  cheapest car insurance grundy classic car insurance compare car insurance rates car insurance estimator

 • usa drugstore says:

  where to buy online safely http://drugstore-usa.science/ purchase.

 • Buying Essays says:

  best resume writing services resume cover letter resume and cover letter resumes and cover letters

 • Write Essay Online says:

  essay helper essay help essay about yourself essay help

 • Hearcemup says:

  cialis is not generic we choice purchase cialis cialis shop erfahrung Buy Cheap Cialis usa buy cialis here cialis in usa cialis and cialis together your domain name

 • Frarcemup says:

  where to buy pfizer cialis cialis australia express cialis professional reviews
  Cialis Without A Doctor Prescription cost per pill for cialis
  Buy Cialis cost of a cialis prescription generic cialis

 • Frarcemup says:

  use of cialis after wat cialis forum hr cialis fast shipping aust
  Buy Cialis Without A Doctor’s Prescription cialis prescription canada
  Buy Cialis Without A Doctor Prescrip we use it cheep cialis uk cialus

 • background check services says:

  Los angeles inmate, http://background-check-services-for-employers.science saint paul minnesota public records.

 • background-check-services-for-landlords science says:

  Talent wise background check drug test, http://background-check-services-for-landlords.science/ criminal records nc.

 • background check renter science says:

  Kings county ny court records search, http://background-check-renter.science/ sealing criminal records missouri.

 • background check service says:

  Georgia criminal records search free, http://background-check-services.science/ anderson county sc public arrest records.

 • background check says:

  Criminal record check uk for visa, http://background-check-rental.science connecticut public records death.

 • Brcemup says:

  cialis generico lilly generic cialis review uk
  buy cialis online effetti del cialis buy cialis uk no prescription

 • records background check says:

  Ohio public records retention schedule, http://background-check-records.science do all background checks show pending charges.

 • check-service-for-employers says:

  Warren county va public court records, http://background-check-service-for-employers.science court records ky online.

 • background check says:

  Charlotte sheriff, http://background-check-providers.science tulsa oklahoma municipal court records.

 • Brcemup says:

  cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg schweiz
  buy cialis enter site 20 mg cialis cost try it no rx cialis

 • background check provider says:

  Criminal records knox county tn, http://background-check-provider.science/ nc inmate.

 • background-check-search.science says:

  Criminal background check nh form, http://background-check-search.science acer gateway warranty check.

 • Brcemup says:

  safe site to buy cialis online cialis price thailand
  cialis usa generic cialis pro how to buy cialis online usa

 • background check screening says:

  Can a bench warrant show up on a background check, http://background-check-screening.science in inmate locator.

 • background-check-program science says:

  Atlanta police department inmates, http://background-check-program.science how to get a background check in canadian.

 • check background says:

  Public court records indiana, http://background-check-locations.stream/ free public records in oklahoma city.

 • check background list says:

  Clark county washington warrant check, http://background-check-list.stream/ los angeles county warrant search free.

 • background-check-reviews says:

  How to get a notarized criminal background check, http://background-check-reviews.science/ public record search service.

 • Brcemup says:

  prezzo cialis a buon mercato cialis 5mg billiger
  Buy Cheap Cialis in us click here to buy cialis bulk cialis

 • background check job stream says:

  Find people free online, http://background-check-job.stream/ felony records texas.

 • background check says:

  Training background, http://background-check-review.science/ aoc background checks kentucky.

 • background investigator says:

  Private investigator website, http://background-check-investigator.stream state of alaska public court records.

 • background check results science says:

  Police records mn, http://background-check-results.science/ how long does it take to get a background check in ky.

 • check background says:

  Madison wisconsin police department records, http://background-check-investigation.stream/ zillow tenant background check.

 • background-check-reports says:

  Instant background check database, http://background-check-reports.science dupage county illinois criminal records search.

 • report background check says:

  Wis court records, http://background-check-report.science/ background check sat score.

 • background-check-renters.science says:

  Federal jail roster, http://background-check-renters.science orange county public records marriage florida.

 • background-check-instant.stream says:

  Summit county utah police records, http://background-check-instant.stream/ free arrest records online search.

 • background-check-for-free.stream says:

  Eclipse hr background check, http://background-check-for-free.stream/ arrest records free to public.

 • background-check-information says:

  Cook county georgia arrest records, http://background-check-information.stream how can i check my own background.

 • background check history says:

  Employee screening questionnaire, http://background-check-history.stream virginia public records marriage license.

 • background check for employment says:

  Twin falls idaho background check, http://background-check-for-employment.stream/ how to check to see if you have a warrant online.

 • check background says:

  Pima county justice court criminal case lookup, http://background-check-government.stream polk county criminal records.

 • JugeJeklY says:

  cialis from canadacialis dosagecialis pillscialis 20 mg best price
  buy cialis 20 mg
  cialis couponsviagra vs cialis
  http://jvrimages.com/#doses

 • background-check-free-criminal-record.stream says:

  Santa barbara arrest records free, http://background-check-free-criminal-record.stream/ maricopa county superior court public records search.

 • background check criminal records says:

  Mercer county nj superior court records, http://background-check-criminal-records.stream/ background check for guns from.

 • free check says:

  Tarrant county court records, http://background-check-free.stream hernando sheriff arrest.

 • Hrafdcemup says:

  comprar cialis en man ap kgr 100 cialis we recommend candian cialis
  buy cialic cialis online opinie expiration patent cialis wiki super active cialis prices
  cialis online chennai cialis 38 cialis plus medication order
  http://jvrimages.com/#cialis+tadalafil cialis online di sconto pldoras cialis muy baratas cialis pfizer price in germany

 • check background says:

  Free public records montgomery county va, http://background-check-companies.stream freedom of information court records nsw.

 • background check says:

  Criminal record check employment, http://background-check-for-rental.stream how far does a federal background check go.

 • background check cheap says:

  New york court records free, http://background-check-cheap.stream/ person check.

 • landlords background says:

  Mesa arizona public court records, http://background-check-for-landlords.stream/ rockland county new york public records.

 • job background says:

  Gta 5 criminal records xp glitch, http://background-check-for-job.stream/ background screening investigator salary.

 • background-and-criminal-check.stream says:

  Gregg county criminal records, http://background-and-criminal-check.stream korean criminal background check.

 • arrest-search stream says:

  Macy background check information, http://arrest-search.stream find by ssn.

 • Buy Papers Online says:

  mba dissertation marketing dissertation cheap dissertation write my dissertation

 • arrest-records-free.stream says:

  Pa criminal records check form, http://arrest-records-free.stream do temp services do background checks.

 • lookup arrest says:

  How long does a national criminal history record check take, http://arrest-lookup.stream background check email scam.

 • arrest-record-search.stream says:

  Pre employment drug screening labcorp, http://arrest-record-search.stream/ criminal records scotland bureau.

 • checks background says:

  Yuma county public arrest records, http://affordable-background-checks.stream us public records search free.

 • YtereJeklY says:

  cialis from canadacialis genericBuy Cheap Cialiscialis pills cheap cialis

 • arrest-record-background-check stream says:

  How to access public records in pennsylvania, http://arrest-record-background-check.stream public criminal records atlanta ga.

 • advanced-background-checks says:

  How far back can employers check criminal background in missouri, http://advanced-background-checks.stream/ what does hr look for in a background check.

 • advanced-background-check says:

  Jackson county missouri clerk of court public records, http://advanced-background-check.stream/ court official.

 • Pay To Do Homework says:

  a dissertation construction dissertations dissertation dissertation

 • College Paper Writer says:

  write research paper research papers websites research papers argumentative research paper

 • erie auto insurance says:

  best car insurance rates car insurance rates compare car insurance rates car insurance florida

 • Write Essays For Me says:

  published research papers research paper key points research papers buy research papers

 • advance-background-checks says:

  Colorado public records search, http://advance-background-checks.stream/ garda pre employment screening services.

 • advance-background-check says:

  Pre flight security checks, http://advance-background-check.stream criminal records check nc.

 • accurate-background-screening says:

  How to do a background check for a job, http://accurate-background-screening.stream how long does employment background check go back.

 • accurate-background-checks says:

  Jail records milwaukee, http://accurate-background-checks.stream chicago police records department.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

19.980 views